Τίτλος: Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

Επιστημονικός κλάδος
Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα (full-time).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

www.environmentalprotection.gr

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) διοργανώνεται αυτοδύναμα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πραγματεύεται τις σύγχρονες πρακτικές σε όλο το εύρος του περιβαλλοντικού αντικειμένου και ανοίγει ένα νέο και δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό πεδίο στους συμμετέχοντες. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ Επανίδρυσης 3484/21.08.2018 και ΦΕΚ Κανονισμού Β 837/05.02.2024), γίνεται στην ελληνική γλώσσα και έχει συνολική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το ΠΜΣ ΕΠΤΕΠΠ είναι προσανατολισμένο σε εργαζόμενους, συνεπώς προσφέρει ευέλικτη φοίτηση, διδασκαλία τις απογευματινές ώρες, με χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης πάνω σε επιστημονικά ζητήματα που σχετίζονται με τις έννοιες – κλειδιά, τους μεθοδολογικούς άξονες και ιδιαίτερα με την εφαρμογή των τεχνικών, των τεχνολογιών και των πολιτικών περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και με κοινωνικοοικονομικά, διαχειριστικά και θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων υπό το πρίσμα που θέτει το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 έως & 9 και 11 έως & 15). Ειδικότερα, ο κάτοχος του τίτλου του Π.Μ.Σ., έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στις αντίστοιχες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ακαδημαϊκής έρευνας και να διευρύνει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του πάνω στην περιβαλλοντική διάσταση του σχεδιασμού και των κατασκευών και στους τρόπους προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο επίπεδο των τεχνικών, των διαδικασιών και των πολιτικών εφαρμογής τους.

Το Πρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες εφαρμογής των τρεχουσών περιβαλλοντικών πολιτικών και πρακτικών σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές και προσφέρει γνώσεις επικαιροποιημένες, ρεαλιστικές και αντίστοιχες με την επαγγελματική ζήτηση (έργα – μελέτες, βιομηχανικές – επιχειρηματικές δραστηριότητες, δημόσιες – ιδιωτικές υπηρεσίες & οργανισμοί, σχεδιασμός – στρατηγικές). Απευθύνεται κατ` εξοχήν σε αποφοίτους και σε στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή σε ελεύθερους επαγγελματίες κάθε ειδικότητας, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε όλο το φάσμα υλοποίησης των περιβαλλοντικών πολιτικών.

Ο φοιτητής συνεργάζεται με διεθνούς εμβέλειας διδάσκοντες – προσωπικότητες του τεχνοκρατικού και ακαδημαϊκού χώρου (Ακόλουθοι Περιβάλλοντος, Εθνικοί Εκπρόσωποι, πρ. Υπουργοί και Γεν. Γραμματείς, ανώτατα στελέχη της Διοίκησης και των επιχειρήσεων, καθηγητές ΕΜΠ και άλλων ΑΕΙ), που έχουν χαράξει τις πολιτικές της τελευταίας δεκαετίας σε Ελλάδα και Ευρώπη (σύνταξη Οδηγιών Ε.Ε. και ελληνικής νομοθεσίας, πολιτικές αποφάσεις, τεχνικές προδιαγραφές, αξιολογήσεις, μελέτες κ.ά.). Το υψηλό προφίλ του ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ και των διδασκόντων του προσφέρει – για όσους ενδιαφέρονται – τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών μετά το πέρας του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Share This Story, Choose Your Platform!