Για την καλοκαιρινή περίοδο 2021.

Share it!

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει 5 θέσεις ερευνητικής απασχόλησης (Summer Internship – Undergraduate Research Opportunities Program), για την καλοκαιρινή περίοδο 2021, για προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές Πανεπιστημίου.

Το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή κορυφαίου επιπέδου έρευνας στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας, που συμπεριλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Κέντρο στοχεύει στη διεπιστημονική αλληλεπίδραση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας σημασίας.

Οι φοιτήτριες/ές που θα επιλεγούν θα εργαστούν με τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» σε ερευνητικά προγράμματα. Οι θέσεις είναι ανοικτές για φοιτητές/τριες από όλους τους κλάδους και που πιστεύουν ότι μπορούν να εργαστούν και να συνεισφέρουν σε τεχνολογικά ερευνητικά προγράμματα.

Οι φοιτήτριες/ές μπορούν να εργαστούν σε μια από τις ακόλουθες περιοχές ευφυούς παρακολούθησης, ελέγχου και ασφάλειας για:

  • Ευφυή συστήματα μεταφορών
  • Έξυπνα δίκτυα νερού
  • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα επόμενης γενιάς
  • Συστήματα ισχύος, έξυπνα δίκτυα και ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Ρομποτική, ενσωματωμένα και IoT συστήματα υλικού και λογισμικού
  • Διαχείριση καταστροφών, βιοϊατρικά συστήματα/συστήματα  περίθαλψης

Το ωράριο και η περίοδος της απασχόλησης είναι ευέλικτα. Αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα εργάζονται 30 ώρες τη βδομάδα (κατά μέσο όρο). Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα συμφωνηθεί με τους επιλεγέντες φοιτητές και μπορεί να είναι από 4 ως 8 βδομάδες (μεταξύ 7 Ιουνίου και 30 Ιουλίου 2021) και θα περιλαμβάνει υποχρεωτική παρουσίαση μεταξύ 26 και 30 Ιουλίου. Ο εβδομαδιαίος μισθός θα είναι €200.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main, μέχρι τις 2 Απριλίου 2021:

  • Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες)
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα αξιολογούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:  http://www.kios.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά: 22893454.