Share it!

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας συντονίζει το

«Εργαστήριο Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

«Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτιρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου»

Το «Εργαστήριο Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου συντονίζει το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτιρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου» με ακρωνύμιο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα – Κύπρος «2014-2020» και καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων. Η υλοποίηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε ιστορικά κτίρια χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, κατάλληλης μελέτης και τήρησης των περιορισμών και απαγορεύσεων που σχετίζονται με τον σεβασμό και τη διατήρηση της μορφής τους. Η απουσία σχετικών προτύπων και καλών πρακτικών έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμένο αριθμό έργων ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων εντός της επιλέξιμης περιοχής. Συνεπώς, σημαντική καινοτομία αυτού του έργου είναι η προτυποποίηση για την αντιμετώπιση του δύσκολου αυτού ζητήματος στη βάση «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» μέσα από μια διεπιστημονική και διασυνοριακή προσέγγιση και συνεργασία.

Η πράξη, διάρκειας 24 μηνών, έχει συνολικό προϋπολογισμό €2.196.629,50 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Βασικός στόχος του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για τη μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και του τομέα της στέγασης.

Το έργο έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον, αφού επιφέρει μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου, βελτίωση της θερμικής άνεσης, της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος. Επιπλέον, επιτυγχάνει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εφαρμόζει άριστες πρακτικές ορθολογικής διαχείρισής της. Ταυτόχρονα, ενισχύει σε κοινωνικό επίπεδο την περιβαλλοντική συνείδηση, την παιδεία και συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των χρηστών και των επισκεπτών των κτιρίων και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Πρότυπα δημόσια ιστορικά κτίρια

Για την επίτευξη των στόχων του έργου επιλέχθηκαν δύο εμβληματικά ιστορικά κτίρια που φιλοξενούν κεντρικές δημόσιες λειτουργίες, το Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1936, και η Λότζια που στεγάζει το κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου Ηρακλείου (Κρήτη) και υπολογίζεται ότι κτίστηκε, στη μορφή που σώζεται σήμερα, γύρω στο 1628. Η ιδιαίτερη ιστορική, κοινωνική και αρχιτεκτονική αξία των εν λόγω κτιρίων, καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά τους ως προς τη χρήση τοπικών υλικών και παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής, επιτρέπει την εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου σχεδιασμού και στρατηγικών βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης. Τα εμβληματικά αυτά ιστορικά κτίρια θα καταστούν ενεργοί κοινωνοί βέλτιστων πρακτικών στους πολίτες, τους επαγγελματίες, την επιστημονική κοινότητα και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Διασυνοριακή συνεργασία

Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Αιμίλιο Μιχαήλ και διευθυντή έργου τον Δρ Απόστολο Μιχόπουλο ενώ συμμετέχουν, υπό τη μορφή εταιρικού σχήματος, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών κα Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δήμος Ηρακλείου και ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: https://www.anavathmezo.eu/.

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου: www.ucy.ac.cy/arch/

Συντάκτες: Δρ Απόστολος Μιχόπουλος και Ειρήνη Κυρίτση, Εργαστήριο Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

.