Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Αρ. Θέσεων: Μια (1)

Κατηγορία: Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα με πλήρη απασχόληση (140 ώρες/μήνα), με χρηματοδότηση από το Ερευνητικό Πρόγραμμα DL-MechanoPredictor (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, Συντονιστής: Δρ Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος).

Ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα συμμετάσχει στις ερευνητικές, κλινικές και διοικητικές δραστηριότητες (Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου) υπό την ευθύνη της Δρ Κωνσταντινίδου και σε συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος, και άλλων επαγγελματιών υγείας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 • Κάτοχος πτυχίου Ιατρικής, Νοσηλευτικής ή Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc or PhD) σε κλάδους Επιστημών Ζωής ή Βιοϊατρικών Επιστημών.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών του έργου σε συντονισμό με άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας και επαγγελματίες υγείας.
 • Να επεξεργάζεται και αποθηκεύει βιολογικά δείγματα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.
 • Να χειρίζεται και να συντηρεί τον εξοπλισμό και τα εργαστηριακά όργανα.
 • Να αναλύει, να διαχειρίζεται και να κοινοποιεί δεδομένα, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων.
 • Να συλλέγει κλινικά δεδομένα και να διατηρεί οργανωμένα και ακριβή αρχεία κλινικών ή/και πειραματικών δεδομένων.
 • Να υποστηρίζει την εκπόνηση και κατάθεση ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων.
 • Να αναπτύσσει πρωτόκολλα, τεχνικές και διαδικασίες για το τρέχον έργο ή για άλλα σχετικά έργα.
 • Να αναλαμβάνει κατάλληλα διοικητικά καθήκοντα όπως απαιτείται.
 • Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα απαιτούνται κατά τη διάρκεια του έργου.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο Μάρτιος 2023 – Φεβρουάριος  2024 με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1700-€2400 ανάλογα με τα προσόντα/εμπειρία του υποψηφίου. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος.  Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
 3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες.
 4. Ονόματα δύο ατόμων, από τα οποία δυνατό να ζητηθούν συστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00 σε μορφή PDF/WORD.

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου (email: [email protected]).

Share This Story, Choose Your Platform!