ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: Έξι (6)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023 (Ιανουάριος 2023 – Απρίλιος 2023)  και με δυνατότητα επανεργοδότησης για άλλα 2 εξάμηνα.

 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αθλητικό Κέντρο, Λευκωσία

Το Αθλητικό Κέντρο δέχεται αιτήσεις για πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία των πιο κάτω επιλεγόμενων μαθημάτων αθλητισμού, τα οποία βάσει των αναγκών του Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να προσφερθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 1. Αεροβική
 2. Αντισφαίριση
 3. Καλαθόσφαιρα
 4. Πετόσφαιρα
 5. Σκουός
 6. Τζούντο

Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Τα μαθήματα θα προσφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον αριθμό των ενδιαφερόμενων φοιτητών.  Σε κάθε εξάμηνο θα προσφέρονται από ένα μέχρι έξι μαθήματα.  Ο κάθε ειδικός επιστήμονας διδασκαλίας που θα επιλεγεί, θα μπορεί να εργοδοτηθεί από ένα μέχρι τρία εξάμηνα (όχι κατ΄ ανάγκη διαδοχικά) με ξεχωριστές συμβάσεις, ανάλογα με την επίδοσή του και τα προσφερόμενα μαθήματα. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ο κύριος σκοπός των μαθημάτων είναι να καταστήσουν τους φοιτητές/τριες ικανούς να αποκτήσουν κινητικές δεξιότητες και θετικές εμπειρίες μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες αναψυχής με απώτερο στόχο την εμπλοκή τους στην δια βίου άσκηση.

Κύριο έργο για τις πιο πάνω θέσεις είναι:

 1. Οργάνωση και προγραμματισμός των μαθημάτων.
 2. Διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρία και πρακτική).

Τα μαθήματα αυτά είναι υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Ειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα / μάθημα.
 2. Εμπειρία διδασκαλίας σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
 3. Διδακτορικός τίτλος

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €40,00 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και €68,00 για κατόχους διδακτορικού τίτλου. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή Χ ώρες διδασκαλίας Χ 15 εβδομάδες (διάρκεια Εαρινού Εξαμήνου). Από το πιο πάνω ποσό θα γίνονται αποκοπές εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω σε ένα αντίτυπο:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές / Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

 1. Δύο συστατικές επιστολές.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός ή ηλεκτρονικά ([email protected]) στο Συμβούλιο Αθλητισμού, στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022 μεταξύ των ωρών 8:00-14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Συμβουλίου Αθλητισμού κυρία Νατάσσα Χαραλάμπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 22894180.

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Share This Story, Choose Your Platform!