Θέση:                                                Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης

Αριθμός Θέσεων:                          1

Κατηγορία:                                    full time (140 ώρες/το μήνα) ετήσιο συμβόλαιο (με την προοπτική επέκτασης για άλλα 2-3 χρόνια)

Τοποθεσία:                                     Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το ερευνητικό εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου (SEIT) (https://www.cs.ucy.ac.cy/seit/) του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει 1 (μία) θέση πλήρους απασχόλησης για Ειδικό Επιστήμονα Μηχανικής Λογισμικού για το ερευνητικό έργο Support4Resilience Horizon Europe.

Το SEIT επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες στην Τεχνολογία Λογισμικού και στις Τεχνολογίες Διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι αναμένεται να είναι άτομα με υψηλά κίνητρα και αποδεδειγμένη ικανότητα να εργάζονται σε ένα απαιτητικό διεπιστημονικό ερευνητικό περιβάλλον και να επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις απαιτητικές δραστηριότητες των ευρωπαϊκών έργων, συνεργαζόμενοι αποτελεσματικά με την ομάδα SEIT:

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής και να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφή τομέα.
2. Γνώση των διαδικασιών μηχανικής λογισμικού (ευέλικτη ανάπτυξη, Git).
3. Ισχυρές δεξιότητες προγραμματισμού για τη δημιουργία εφαρμογών διαδικτύου (Python, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP) και διαχείρισης βάσεων δεδομένων (SQL, NoSQL), συμπεριλαμβανομένης της γνώσης πλαισίων/βιβλιοθηκών διαδικτύου (React JS, NodeJS).
4. Τεχνικές δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων (εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης σε μεγάλο όγκο δεδομένων).
5. Το διδακτορικό δίπλωμα θα θεωρηθεί ισχυρό πλεονέκτημα.
6. Η υπάρχουσα εμπειρία στη διαχείριση έργων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο επιτυχών υποψήφιος θα εργαστεί στο έργο Support4Resilience Horizon Europe:

Το έργο Support4Resilience θα μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας και θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφάλεια των ασθενών μέσω της υποστήριξης των ηγετών στην αναδιαμόρφωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στη βελτίωση των οργανωτικών δομών στη φροντίδα ηλικιωμένων. Το έργο θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει μια βασισμένη στην έρευνα ψηφιακή εργαλειοθήκη S4R Toolbox για την υποστήριξη των ηγετών της υγειονομικής περίθαλψης στην προώθηση της ανθεκτικής απόδοσης και της ψυχικής ευημερίας των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των άτυπων φροντιστών στην ευρωπαϊκή φροντίδα ηλικιωμένων. Η εργαλειοθήκη S4R θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα παρέχει στους ηγέτες διαφορετικά οικονομικά αποδοτικά ατομικά και συνεργατικά εργαλεία, σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν την ηγετική δράση.

Στο πλαίσιο του έργου, ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα καθήκοντα (η επίσημη γλώσσα του έργου είναι η αγγλική):

– Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δοκιμή της διαδικτυακής πλατφόρμας της ψηφιακής εργαλειοθήκης και των εργαλείων της εργαλειοθήκης.
– Δραστηριότητες διαχείρισης δεδομένων και προστασίας δεδομένων.
– Δραστηριότητες διαχείρισης έργου και υποβολής εκθέσεων (π.χ. προετοιμασία παραδοτέων).
– Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης.

Επιπλέον, ο επιτυχών υποψήφιος θα συμμετάσχει σε ερευνητικές εργασίες στους τομείς του εργαστηρίου SEIT, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρικής μηχανικής λογισμικού και της μηχανικής ιστού, καθώς και στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και τεχνικών εκθέσεων στα αγγλικά. Για τις δραστηριότητες του έργου απαιτούνται μετακινήσεις. Επιπλέον, ο επιτυχών υποψήφιος θα ενθαρρυνθεί έντονα να συνεχίσει διδακτορικές σπουδές (σε περίπτωση που δεν είναι ήδη κάτοχος διδακτορικού) ή μεταδιδακτορικές σπουδές (σε περίπτωση που είναι κάτοχος διδακτορικού). Τέλος, ο υποψήφιος αναμένεται να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων για περαιτέρω χρηματοδότηση.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η θέση είναι με σύμβαση ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός θα κυμαίνεται μεταξύ 2071,37 και 2802,44 ευρώ για πλήρη απασχόληση, ανάλογα με τα προσόντα και την εξειδίκευση. Από το ανωτέρω ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές των εργαζομένων. Η θέση δεν περιλαμβάνει επίδομα 13ου μισθού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία, σε μορφή PDF, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Δρ.Γεωργία Καπιτσάκη, email: [email protected]

i. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή στα αγγλικά (πρέπει να περιλαμβάνεται η διεύθυνση επικοινωνίας και ο αριθμός τηλεφώνου).
ii. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία διαθεσιμότητας εργασίας και η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
iii. Αντίγραφα των πτυχίων Bachelor/MSc/PhD.
iv. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο ατόμων που μπορούν να παράσχουν συστάσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Φεβρουαρίου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679 (ΕΕ).

Τουλάχιστον οι τρεις καλύτεροι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα περάσουν από συνέντευξη από τριμελή επιτροπή.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους από τον αρμόδιο φορέα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του έργου: Γεωργία Καπιτσάκη ([email protected]).

Share This Story, Choose Your Platform!