ΤΙΤΛΟΣ:               Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ:     Μία (1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:       Με συμβόλαιο για περίοδο 24 μηνών

Το ερευνητικό κέντρο τεχνολογίας κατασκευών Αρχιμήδης του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος (εξωτερική χρηματοδότηση) του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.

Το αντικείμενο της έρευνας θα εστιάσει στα πιο κάτω:

 1. Ανασκόπηση πρότυπων παραδειγμάτων ένταξης φωτοβολταικών συστημάτων σε κτίρια.
 2. Αξιολόγηση προσαρμοστικών κατασκευών κελύφους με ενοποιημένη ένταξη φωτοβολταικών μονάδων λεπτής μεμβράνης.
 3. Σχεδιασμό προσαρμοστικής δομικής κατασκευής κελύφους.
 4. Αξιολόγηση κινηματικής και ελέγχου προσαρμοστικότητας κατασκευής.
 5. Αξιολόγηση δομικής λειτουργίας και ενεργειακής απόδοσης φωτοβολταικών μονάδων λεπτής μεμβράνης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Ο υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στην Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογία Μηχανική, ή Ενεργειακές Τεχνολογίες.
 • Γνώση παραμετρικού σχεδιαστικού προγράμματος.
 • Γνώση λογισμικών ανάλυσης κατασκευών (στατική και κινηματική ανάλυση).
 • Γνώση λογισμικών ενεργειακής προσομοίωσης.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Ανασκόπηση και αξιολόγηση παραδειγμάτων ένταξης φωτοβολταικών συστημάτων σε κτίρια σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Μελέτη και αξιολόγηση προσαρμοστικών κατασκευών κελύφους.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη προτύπου προσαρμοστικής δομικής κατασκευής κελύφους με ενοποιημένη ένταξη φωτοβολταικών μονάδων λεπτής μεμβράνης.
 • Συμβολή στη στατική και κινηματική ανάλυση της πρότυπης κατασκευής.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων.
 • Συμβολή στην αξιολόγηση λειτουργίας του πρότυπου δομικού προσαρμοστικού μηχανισμού.
 • Συμβολή στην αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης φωτοβολταικών μονάδων λεπτής μεμβράνης.
 • Προετοιμασία εκθέσεων και παραδοτέων που αφορούν την ανάπτυξη της παρούσας έρευνας.
 • Συνεισφορά στην προετοιμασία και συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

 • Η πλήρωση της θέσης θα είναι με συμβόλαιο για περίοδο 24 μηνών, και αφορά μερική απασχόληση.
 • Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του εργοδοτούμενου, οι οποίες θα διαμορφωθούν αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, δύναται να ανέρχονται μέχρι €800,00. Από τις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά σε ένα ενοποιημένο αρχείο pdf που να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Κατάλογος δημοσιεύσεων (προαιρετικό)
 4. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 5. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον τριών (3) προσώπων, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δυο να είναι ακαδημαικοί, από τους οποίους δύναται να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Δρ. Μάριο Κ. Φωκά, Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτονικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με κοινοποίηση στον Δρ. Ευτύχιο Χριστοφόρου, Επ. Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23:00.

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες για τη θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:

Δρ. Μάριο Κ. Φωκά, Καθηγητή ([email protected])

Share it!