ΤΙΤΛΟΣ:                 Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:          Σύμβαση μερικής απασχόλησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2023)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024, καθορισμένης διάρκειας με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.  Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καλύψουν ανάγκες διδασκαλίας στα ακόλουθα μαθήματα:

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • DSC551-Data Visualization (1 θέση, μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα)
 • ΔΕΔ231-Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική γλώσσα
 • ΔΕΔ231-Οργανωσιακή Συμπεριφορά (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική γλώσσα)
 • ΔΕΔ241-Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα)
 • ΔΕΔ242-Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική γλώσσα)
 • ΔΕΔ251-Αρχές Μάρκετινγκ (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα)
 • ΔΕΔ271-Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία για Διοικητικούς Επιστήμονες (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική γλώσσα)
 • ΔΕΔ332-Επιχειρηματική Ηθική (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική γλώσσα)
 • ΔΕΔ335-Διαπολιτισμική Διοίκηση (2 θέσεις, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
 • ΔΕΔ336-Επικοινωνία στη Διοίκηση (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική γλώσσα)
 • ΔΕΔ342-Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα
 • ΔΕΔ346-Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική γλώσσα)
 • ΔΕΔ432-Διαχείριση Καινοτομιών (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα)
 • ΔΕΔ434-Επιχειρηματικότητα (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα)
 • ΔΕΔ452-Διεθνές Μάρκετινγκ (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα)
 • ΔΕΔ461-Οργανισμοί και Ανθρώπινος Παράγοντας (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική γλώσσα).

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος ή εργαστηρίου υπό την εποπτεία μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, Κάποια μαθήματα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα (π.χ. για φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus για ανταλλαγές φοιτητών μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων).
 • Καθοδήγηση και εποπτεία φοιτητών για διεκπεραίωση εργασιών και ατομικών ή ομαδικών μελετών. Ετοιμασία, επίβλεψη και βαθμολόγηση εξετάσεων και εργασιών.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος (M.Sc., MBA, Μ.Α.) ή Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Συνάφεια σπουδών και προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας με τα γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων για τα οποία οι υποψήφιοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
 • Στις επιλογές θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία συναφών μαθημάτων σε πανεπιστημιακό επίπεδο ή/και ερευνητική εμπειρία.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η ωριαία αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των €40 για κατόχους Master (M.Sc, MBA, M.A.)  και για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών στα €68.  Οι ακαθάριστες απολαβές θα είναι: αμοιβή Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ 15 εβδομάδες (το Χειμερινό Εξάμηνο διαρκεί 15 εβδομάδες).  Από τα ποσά αυτά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 3. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου να αναγράφεται η δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική γλώσσα. Συνοπτική περιγραφή του μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρατίθενται στο σύνδεσμο: https://newdev.ucy.ac.cy/bpa/?lang=el

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο:   https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος (email: [email protected] , τηλ.: +357 22 893740).

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Share This Story, Choose Your Platform!