Share it!

Τίτλος:                               Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

Αρ. Θέσεων:                     Δύο (2)

Κατηγορία:                       Με συμβόλαια μερικής απασχόλησης ανά εξάμηνο.

Τόπος Εργασίας:             Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ), Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη διδακτικών αναγκών με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου (καθορισμένης διάρκειας με δυνατότητα πιθανής εργοδότησης και για το επόμενο έτος). H διδασκαλία θα γίνεται στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» και περιλαμβάνει συνδυασμό διδασκαλίας μαθήματος και εργαστηρίου. Η διδασκαλία αφορά τα μαθήματα:

«ΠΟΛ 604 Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου Ι»
«ΠΟΛ 704 Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου ΙΙ»
«ΠΟΛ 804 Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου ΙΙΙ»


Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

Σημειώστε ότι η απασχόληση είναι μερική και αφορά το Χειμερινό (15 διδακτικές εβδομάδες), το Εαρινό (15 διδακτικές εβδομάδες) και το Θερινό Εξάμηνο (8 διδακτικές εβδομάδες) του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 Προσδιορισμός Ενοποιημένου Έργου, οργάνωση, επίβλεψη προόδου εργασίας και παρακολούθηση μελέτης του εργαστηρίου «Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου» για το Χειμερινό, Εαρινό και Θερινό Εξάμηνο 2022- 2023. Ο φόρτος της εργασίας «Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου» αναμένεται να είναι αυξημένος κατά τον μήνα Απρίλιο, ενώ κατά το Χειμερινό Εξάμηνο ξεκινά με εισαγωγικά μαθήματα διεπιστημονικής προσέγγισης με αντικείμενο την «Ενέργεια» και πως συναντάται στις διάφορες πτυχές εφαρμογών της Μηχανικής επιστήμης – με στόχο τη διασφάλιση ενός αρχικά κοινού υποβάθρου ανάμεσα στους/ις φοιτητές/ριες του Διατμηματικού Προγράμματος «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός». Για τους σκοπούς διεκπεραίωσης της Προχωρημένης Εργασίας, οι Ειδικοί Επιστήμονες θα συνεργάζονται με το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τα μέλη ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

  1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών διδακτορικού επιπέδου σε Τομέα της Μηχανικής και ερευνητική δραστηριότητα σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
  2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 Πρακτική εμπειρία στον τομέα της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

  1. Εμπειρία διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο.
  2. Ακαδημαϊκή αριστεία (βιβλία, δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά).
  3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

 Οι ακαθάριστες απολαβές των Ειδικών Επιστημόνων με διδακτορικό τίτλο είναι €66 ανά ώρα, από τις οποίες θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Ο μέσος φόρτος εργασίας για το σύνολο των 38 εβδομάδων εργοδότησης θα είναι 3 ώρες ανά εβδομάδα.

Σε περίπτωση άλλης εργοδότησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται, πριν την υπογραφή της σύμβασης εργοδότησης, άδεια μερικής απασχόλησης για να δηλώνεται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας

https://applications.ucy.ac.cy/recruitment με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
  2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  4. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις.
  5. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον ακαδημαϊκών από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν για συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Οι αιτήσεις με όλο το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το μέγεθος των 20 ΜΒ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε είτε με email στο [email protected] με Θέμα «Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας – 2022-2023», είτε τηλεφωνικά στο +357-22895400.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 «ΠΟΛ 604 Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου Ι» (8 ECTS)

«ΠΟΛ 704 Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου ΙΙ» (8 ECTS)

«ΠΟΛ 804 Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου ΙΙΙ» (8 ECTS)

Ο Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου περιλαμβάνει θέματα τα οποία άπτονται του διατμηματικού χαρακτήρα του προγράμματος τόσο της επαγγελματικής όσο και της ερευνητικής κατεύθυνσης Μάστερ, όπως επίσης και θέματα που αφορούν τη συνεργασία των φοιτητών/ριών σε όσο το δυνατό πιο πραγματικές συνθήκες. Οι φοιτητές/ριες κατανέμονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν το σχεδιασμό ενός έργου συνθέτοντας και τις προοπτικές εφαρμογής αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας αιχμής σύμφωνα με προκαθορισμένες απαιτήσεις. Αναμένεται ότι στην προχωρημένη αυτή εργασία θα αξιοποιηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα από το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας» με εφαρμογή τους στο ενεργειακό έργο της εργασίας. Η εργασία καταμερίζεται και οι γνώσεις που αποκτούνται από τους/τις φοιτητές/ριες μέσω των μαθημάτων που διδάσκονται σε όλο το πρόγραμμα εφαρμόζονται σε συνθήκες σχεδιασμού και έρευνας του έργου. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/ριες προετοιμάζονται καλύτερα για να μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε πρακτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας την κριτική εφαρμογή σχετικών αποτελεσμάτων έρευνας και αποκτούν εμπειρία συμμετοχής σε μια πιο μεγάλη ομάδα όπου ο καθένας θα επιτελεί μέρος της εργασίας αλλά ταυτόχρονα όλοι θα συνεργάζονται προς τον κοινό σκοπό της ολοκλήρωσης του Σχεδιασμού και Έρευνας του Έργου.

Για περαιτέρω πληροφορίες για το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» της Πολυτεχνικής Σχολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να ενημερωθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://etsd.ucy.ac.cy/