Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής

Τίτλος: ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Επιστημονικός κλάδος:

Ιατρική

Βιοηθική

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

Νέα προκήρυξη:
Σεπτέμβριος 2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιοηθική

Περιγραφή

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ιατρικής είναι η καλλιέργεια και η συστηματική προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο της Βιοηθικής επιστήμης. Παρέχεται εκπαίδευση και εξειδικευμένη γνώση για τις διαστάσεις των επί μέρους προβληματικών, οι οποίες συνδέονται με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, τη βιοϊατρική έρευνα και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο την παραγωγή ακαδημαϊκού έργου σ’ αυτούς τους τομείς.

Δίνεται η δυνατότητα  εξειδίκευσης  και δημιουργίας προοπτικών των επιστημόνων για την στελέχωση επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας σε κρατικούς, αλλά και ιδιωτικούς Φορείς και Ιδρύματα, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Με την εγκυρότητα του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ και με διακεκριμένους ομιλητές, επιστήμονες με εμπειρία στη βιοηθική επιστήμη, από τον ακαδημαϊκό χώρο της χώρας άλλα και της αλλοδαπής, δημιουργήθηκε ένα προσεκτικά μελετημένο πρόγραμμα μαθημάτων και διαλέξεων.

Η κύρια γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στο Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική, ενώ δύναται μέρος των διαλέξεων να γίνεται από αλλοδαπούς ομιλητές στην αγγλική.

Η θεματολογία του προγράμματος περιλαμβάνει:

  • Βιοηθική και νομικοί προβληματισμοί
  • Αναπαραγωγική αυτονομία και ηθική ευθύνη
  • Βιοηθική και δικαίωμα της προσωπικότητας
  • Ηθικά διλήμματα στην Ιατρική πράξη
  • Ηθικό-δεοντολογικές και Θεολογικές προσεγγίσεις
  • Ηθική φιλοσοφία και νέα Ιατρική
  • Βιοηθική και Ιατρική Διαμεσολάβηση
  • Βιολογικά επιτεύγματα και Βιοηθική
  • Ιατρικό Δίκαιο, Ιατρική Δεοντολογία και Βιοηθική

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και Θεολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών  ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).
Επίσης, δεκτοί γίνονται Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών τους παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Δίδακτρα: 2000€

Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 30548