Τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιστημονικός κλάδος:
Ιατρική

Πανεπιστήμιo:
Πανεπιστήμιο Πατρών

Γλώσσα:
Ελληνικά και Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Εγγραφές:
8 Νοεμβρίου 2021 – 10 Ιανουαρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://publichealth.med.upatras.gr/

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία – Public Health» απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) χρονικής διάρκειας τριών (3) εξάμηνων, δηλαδή δύο (2) διδακτικών εξάμηνων στα οποία προστίθεται ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, που ορίζεται σε ένα εξάμηνο.

Το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health»:

 • Στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας.
 • Περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων.
 • Οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Δημόσια Υγεία- Public Health» στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Περιβάλλον, β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική.

Γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι των σχολών:

 • Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Οικονομικών της Υγείας
 • Νομικής
 • Συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής
 • Ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ

Επιπλέον στόχοι του ΠΜΣ:

 • Να παρέχει εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία σε επιστήμονες που η προηγούμενη εκπαίδευσή τους και εμπειρία, τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία.
 • Να παρέχει εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα διαφορετικά πεδία προέλευσης των υποψηφίων και να τους παρέχει τις βάσεις για μελλοντική δυνατότητα σταδιοδρομίας στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας.
 • Να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ένα σημαντικό και βαθύ πεδίο γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία – Public Health».

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία – Public Health” θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#. Η διαδικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή από 8.11.2021 έως και 10.01.2022.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.