Τίτλος: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιστημονικός κλάδος:
Πληροφορική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γλώσσα:
Ελληνικά και Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα (2 εξάμηνα – παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, 1 εξάμηνο – εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
21 Οκτωβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://msc.cs.uowm.gr/

Περιγραφή

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»  των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά έχει ως αντικείμενο τη συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των επιστήμης της ερευνητικών κατευθύνσεων της Πληροφορικής και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας. Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ.:

 • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
 • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
 • Η ανάπτυξη της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης πληροφορικής στον Ελλαδικό χώρο.
 • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για τη χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων συστημάτων Πληροφορικής.
 • Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής.
 • Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα το κοινό πεδίο έρευνας που καλλιεργείται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς των συστημάτων επικοινωνιών, των τεχνολογιών διαδικτύου, της ασφάλειας συστημάτων καθώς και της εκπαίδευσης στον κλάδο των Τ.Π.Ε.

Κατευθύνσεις – ειδικεύσεις:

Στους απόφοιτους απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» στις εξής ειδικεύσεις:

 • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων
 • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε κατόχους τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., ενδεικτικά σε πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής.

Κριτήρια επιλογής εισακτέων – Αιτήσεις:

 1. Βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. Βαθμολογίας (25%)
 2. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (25%).
 3. Συστατικές επιστολές (10%).
 4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%).
 5. Λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα (5%)
 6. Συνέντευξη (30%).

Το έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. https://msc.cs.uowm.gr/

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες από τις 11:00 έως 13:00. Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, στην διεύθυνση Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες», Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Καστοριά, ΤΚ: 52100

Δίδακτρα: € 2.880 (δίνονται υποτροφίες)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και τον κ. Χυτήρη Χρήστο στο τηλέφωνο 2467440023 και e-mail [email protected]