Τίτλος: Π.Μ.Σ. Διδακτική των Βιοεπιστημών

Επιστημονικός κλάδος:
Παιδαγωγική, Διδακτική,
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Βιοεπιστήμες

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα & επιπλέον θερινή περίοδος (13 μήνες)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Τ.Μ.Β.Γ) της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Διδακτική των Βιοεπιστημών» («Didactics of Biosciences») βάσει
του ΦΕΚ 1618, τ. Β΄, 28-04-2020.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης και εμβάθυνσης σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της
Διδακτικής Μεθοδολογίας, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της εξειδικευμένης
εκπαίδευσης στα σύγχρονα πεδία των Βιοεπιστημών.

Σκοπός του είναι η προετοιμασία επιστημόνων για τη σταδιοδρομία τους στην
εκπαίδευση και διδασκαλία των Βιοεπιστημών, καθώς και η μετεκπαίδευση
Βιοεπιστημόνων που ήδη διαθέτουν κάποια εμπειρία στη διδασκαλία, ώστε να
μεγιστοποιήσουν τη δυναμική τους στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση,
επικαιροποιώντας ταυτόχρονα τις γνώσεις τους σε πεδία αιχμής των Βιοεπιστημών.
Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την
υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών.

Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» διαρκεί 13 μήνες: δύο (2) εξάμηνα
σπουδών και επιπλέον θερινή περίοδο.

Φοίτηση
Οι δια ζώσης διδασκαλίες των μαθημάτων α΄ και β΄ εξαμήνων είναι υποχρεωτικές,
γίνονται κατά τη διάρκεια σαββατοκύριακων και σε ώρες που διευκολύνουν την
άφιξη κι αναχώρηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, ειδικά όσων έρχονται από
μακριά. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην προετοιμασία και υλοποίηση
Μικροδιδασκαλιών είναι υποχρεωτική και ορίζεται σε ημερομηνίες εντός της
θερινής περιόδου.
Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει διά ζώσης διδασκαλία στις
εγκαταστάσεις του ΤΜΒΓ στην Αλεξανδρούπολη, και εξ αποστάσεως διδασκαλία
μέσω εφαρμογής συστημάτων τηλεκπαίδευσης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Πλήρης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση προβλέπεται εφόσον το επιτρέπει η κείμενη
νομοθεσία ή/και σε περίπτωση παράτασης των μέτρων περιορισμού της διασποράς
του Covid-19.

Στους αποφοίτους χορηγείται πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(βάσει του ΦΕΚ 3033/26-7-19/τ.Β’).

Αριθμός και δίδακτρα συμμετεχόντων
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί 25 υποψήφιοι.
Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.000 €. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής
καταβολής τους και συγκεκριμένα, η πρώτη δόση (50%) κατά την εγγραφή του
φοιτητή και η δεύτερη δόση πριν την έναρξη του 2ου εξαμήνου (50%).

Επιλογή υποψηφίων
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:
• Την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.
• Τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.
• Τον γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.
• Την κατοχή δεύτερου πτυχίου.
• Τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
• Τη διδακτική κι επαγγελματική προϋπηρεσία.
• Άλλη σχετική ερευνητική, επαγγελματική ή/και διδακτική δραστηριότητα του
υποψηφίου κατά προτίμηση σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
• Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.
• Συνέντευξη ή/και Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
• 2 Συστατικές επιστολές.
Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μέχρι τις 10
Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., καθώς και τα σχετικά έντυπα παρέχονται
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://didactics.mbg.duth.gr/ ή μετά από επικοινωνία
με την Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Δ. Ασημακόπουλος, email: [email protected],
τηλ. 25510 30610).
Οι αιτήσεις για το Π.Μ.Σ. γίνονται από 01/06/2022 μέχρι 26/09/2022
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν -ταχυδρομικώς ή προσωπικώς φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην ταχ. διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Kτίριο 10,
Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – 68100) (υπ’ όψιν κ. Ασημακόπουλου, για το ΠΜΣ: «Διδακτική των Βιοεπιστημών»)

Share This Story, Choose Your Platform!