Τίτλος: Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

                 

Επιστημονικός κλάδος:
Αρχιτεκτονική & δομοστατική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.civ.uniwa.gr/2021/05/18/programma-metaptychiakon-spoydon-architektoniki-kai-domostatiki-apokatastasi-istorikon-ktirion-kai-synolon/

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)», αποτελεί συνέχεια του όμοιου και ομότιτλου Π.Μ.Σ. που ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 2364/τ.Β’/12-7-2017), λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (ΦΕΚ 1499/τ.Β’/21-4-2020) από το (διάδοχο) οικείο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4521/2018.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Α.ΔΟ.ΑΠ.» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα στα ζητήματα προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων όπως αυτά ανακύπτουν σε ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή κλίμακα καθώς και στα αντίστοιχα θεσμικά εργαλεία και τις διαδικασίες εφαρμογής των τεχνικών προστασίας της δομημένης πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλίμακα του κτιρίου και της οικοδομικής λεπτομέρειας μέχρι την κλίμακα της αστικής ενότητας και της πόλης και σε χρονικό εύρος που καλύπτει μέχρι και τον εικοστό αιώνα. Το Π.Μ.Σ. «Α.ΔΟ.ΑΠ.» προσφέρει μια συνολική σπουδή στην αλληλένδετη – αρχιτεκτονική και δομοστατική – συνιστώσα της διαδικασίας αποκατάστασης, ενώ, επίσης, πραγματεύεται τόσο το ιστορικό κτίριο ως μεμονωμένο αντικείμενο σπουδής, όσο και τα ιστορικά οικιστικά σύνολα ως πολυσύνθετο ζήτημα, στο οποίο υπεισέρχονται παράμετροι δομοστατικές, αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές, αναπτυξιακές, νομοθετικές κ.ά.

Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά – όχι απλά σε θεωρητικό αλλά ιδιαιτέρως σε εφαρμοσμένο επίπεδο – αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό του Προγράμματος. Παραλλήλως, σκοπός του Π.Μ.Σ. «Α.ΔΟ.ΑΠ.» είναι η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιήσεις κ.λπ.), όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (στελέχωση υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από ειδικούς επιστήμονες, στελέχωση συμβουλευτικών υπηρεσιών, ελεγκτικών μηχανισμών, μηχανισμών πιστοποίησης κ.λπ.).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων με αναφορά στην κατεύθυνση που ολοκλήρωσε ο φοιτητής, δηλαδή στις εξής κατευθύνσεις:

α) Κατεύθυνση «Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»

β) Κατεύθυνση «Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων».

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο Π.Μ.Σ. «Α.ΔΟ.ΑΠ.» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και τμήματα Πολυτεχνείων, Σχολές και τμήματα Μηχανικών Πανεπιστημίων, τμήματα Μηχανικών Τ.Ε. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τμήματα Ιστορικά – Αρχαιολογικά, Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως συναφείς από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Share This Story, Choose Your Platform!