Τίτλος: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Επιστημονικός κλάδος:

Παιδαγωγικά

Διδακτική

Πανεπιστήμια:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
Πλήρης φοίτηση: 3 εξάμηνα
Μερική φοίτηση: 6 εξάμηνα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
20 Σεπτεμβρίου 2021 ή μέχρι καλύψεως των διαθέσιμων θέσεων (50)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://dst.ihu.gr/

Περιγραφή

Σκοπός του Διιδρυματικού-Διατμηματικού Π.Μ.Σ. του τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το οποία παρέχεται σε συνεργασία με τα τμήματα Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων, τόσο σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όσο και σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων σχετικά με την ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας και την γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων e−learning, και συστημάτων διαχείρισης μάθησης. Όλα τα ανωτέρω θα διδάσκονται με την βοήθεια νέων τεχνολογιών ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων στην Διδακτική και την Παιδαγωγική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Κατά την εγγραφή τους στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουν κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο:

1η Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών/ Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών

2η Κατεύθυνση: Διδακτική Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών/ Νομικών Επιστημών

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία κατά την οποία μοριοδοτούνται τα πιστοποιημένα τους προσόντα. Η διαδικασία μοριοδότησης υπάρχει αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ, όπως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης. (http://dst.ihu.gr/).

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν:

  1. Για την ειδίκευση στη «Διδακτική Θετικών/Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών» (Didactics of Science/Economics/Engineering)»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών, Οικονομικών Επιστημών, Επιστήμης των Μηχανικών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, της Σχολής Καλών Τεχνών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.
  2. Για την ειδίκευση στη «Διδακτική Κοινωνικών/Παιδαγωγικών/Ανθρωπιστικών/ Νομικών Επιστημών» (Didactics of Social Sciences/Pedagogical/Humanities/Law)»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Νομικών Επιστημών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ιδίως τα εξής:

  • Ο τίτλος του πτυχίου: Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ συναφών προς το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ειδικοτήτων
  • Ο γενικός βαθμός πτυχίου
  • Η επίδοση σε συναφή προς το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα
  • Η γνώση υπολογιστών
  • Η ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία
  • Η γενικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση των υποψηφίων, σχετική με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα) ή θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος καθώς και από την ιστοσελίδα https://dst.ihu.gr.

Δίδακτρα: 3500€

Το ΔΔΠΜΣ παρέχει την Παιδαγωγική Επάρκεια στους αποφοίτους του.