Τίτλος: ΠΜΣ Μουσική και Κοινωνία

Επιστημονικός κλάδος:
Μουσική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:

Τρία (3) εξάμηνα για την ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»
Τέσσερα (4) εξάμηνα
για την ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία»,

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.uom.gr/mmk

Περιγραφή 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με ειδικεύσεις:

1) «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική», 2) Μουσικοθεραπεία.

 

Σκοπός- Γνωστικό Αντικείμενο

Σκοπός του Π.Μ.Σ. “Μουσική και Κοινωνία” είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των

σπουδαστών, η ανάπτυξη πρακτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η εξειδίκευση και η

καλλιέργεια υψηλού επιπέδου γνώσεων, επιστημονικής σκέψης καθώς και η προώθηση της

έρευνας και της πρακτικής στα γνωστικά πεδία:

α) της μουσικής εκπαίδευσης και κοινοτικής μουσικής και

β) της μουσικοθεραπείας, αντίστοιχα.

 

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι:

α) η μουσική εκπαίδευση και κοινοτική μουσική, που αφορά στη διδασκαλία της μουσικής σε

τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια και της χρήσης της μουσικής και της

διδασκαλίας της στο πλαίσιο της κοινότητας με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με

στόχο την ευζωία, την κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή,

β) η μουσικοθεραπεία ως κύρια ή συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με

αναπηρίες, ειδικές ομάδες πληθυσμού, κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες κ.α., με στόχο

τη θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.

Απονεμόμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μουσική και Κοινωνία» λαμβάνοντας

υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και την ανάγκη κατοχής εξειδικευμένων γνώσεων και

δεξιοτήτων από τους επιστήμονες και επαγγελματίες των διαφόρων ειδικοτήτων που

ενεργοποιούνται στο χώρο της μουσικής επιστήμης και τέχνης, εκπαίδευσης και θεραπείας

οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) επιπέδου «Μάστερ»

στις ειδικεύσεις:

  1. ΔΜΣ στη «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»
  2. ΔΜΣ στη «Μουσικοθεραπεία»


Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κοινωνία» γίνονται δεκτοί μετά

από διαδικασία επιλογής, πτυχιούχοι τμημάτων μουσικών σπουδών, παιδαγωγικών

τμημάτων, τμημάτων ειδικής αγωγής, τμημάτων ψυχολογίας και άλλων τμημάτων

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια)

καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος που είναι

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Μουσική και Κοινωνία».

Πρόγραμμα Σπουδών – Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

(ΜΔΕ) ορίζεται σε:

Τρία (3) εξάμηνα για την ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»,

συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τέσσερα (4) εξάμηνα για την ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία», συμπεριλαμβανομένης

της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία και παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται δια ζώσης στις

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με δυνατότητα έως 35% των ωρών να

υλοποιείται εξ’ αποστάσεως. Η παράταση του χρόνου φοίτησης καθώς και η δυνατότητα

αναστολής περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.


Επίσημη γλώσα

Επίσημη γλώσσα του ΠΜΣ θεωρείται η ελληνική.

Για περισσότερες πληροφορίες

Γραμματειακή και Διοικητική Στήριξη ΠΜΣ, κ. Μαρία Παπανικολάου, τηλ. 2310891432,

email: [email protected] Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://www.uom.gr/mmk

Διεθύντρια ΠΜΣ: Λήδα Στάμου, Καθηγήτρια

Αναλυτικό Ενημερωτικό ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (1)