Τίτλος: Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Επιστημονικός κλάδος
Ευρωπαϊκές Σπουδές

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα (full-time).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, νομικές, θεσμικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στις όμορες προς αυτή χώρες, σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, οικονομικών δομών, εννόμων τάξεων, κοινωνικών μετασχηματισμών, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού. Πρόκειται για μία σαφώς δι-επιστημονική προσέγγιση, που επιτρέπει την πλήρη γνώση επί των διαδικασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του ουσιαστικού περιεχομένου της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και διαρκεί 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

Στόχοι του εν λόγω ΠΜΣ είναι τόσο η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και η επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών στο πεδίο των Ευρωπαϊκών Σπουδών όσο και η γνωριμία τους με την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της μελέτης, των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλά και τις διαδικασίες σύγκλισης προς την κοινωνική συνοχή τους (ολοκλήρωση). Το ΠΜΣ έχει
ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, όχι μέσω κάποιας επαγγελματικής εξειδίκευσης αλλά μέσα από τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε ζητήματα, που αφορούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στις οικονομικές εξελίξεις, στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων.
Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην
ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών, προερχόμενων και από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όπως ορίζεται αυτό από το
κοινοτικό/ενωσιακό φαινόμενο, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές κατευθύνσεις δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών/οικονομικών/κοινωνικών συγκλίσεων. Το ΠΜΣ δίνει έμφαση και στην έρευνα και ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετέχουν σε πρωτότυπες έρευνες επί του ενωσιακού θεσμικού και νομικού περιβάλλοντος, του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δημοκρατία,κράτος δικαίου, δικαιώματα του ανθρώπου), αλλά και επί της πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάλυσης των ευρωπαϊκών κοινωνικών, δημογραφικών, οικονομικών και δημοσιονομικών δεδομένων, που οδηγούν σε διεθνείς δημοσιεύσεις, αυξάνοντας τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους προσόντα και ως εκ τούτου την υψηλού επιπέδου απασχολησιμότητά τους.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής και επιστημονικής μας συνεργασίας –μέσω της European Chair Jean Monnet “Citizen Europe”, που συντονίζεται από τον Καθηγητή Π. Γρηγορίου, προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σημαντικές διαπανεπιστημιακές διεθνείς δράσεις μας (Summer School, Winter School, ειδικά θεματικά σεμινάρια, έρευνες και δημοσιεύσεις στη σειρά
GovUnet Working Papers).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΕΚΕΟ 2024-25 (1)

Share This Story, Choose Your Platform!