Τίτλος: Π.Μ.Σ. Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία

                 

Επιστημονικός κλάδος:
Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://msc-forest.fwsd.uth.gr/

Περιγραφή

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία»MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy»). Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

  • η δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα βιο-οικονομίας και εφαρμογής των αρχών της στη σύγχρονη πολυλειτουργική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων μεγάλης αξίας που αυτά συντηρούν όπως δάση, λιβάδια, υγρότοπους και θηραματικά είδη, στην τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, στο μάρκετινγκ βιοπροϊόντων, στις επενδύσεις με στόχο την αξιοποίηση φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε καινοτόμες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ξύλου Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, την παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων όπως μανιτάρια, ρητίνη και αρωματικά φυτά, στη διαχείριση του αστικού πρασίνου, του οικοτουρισμού, στις σύγχρονες εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών πόρων και στις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας.

Επιπρόσθετοι σκοποί τίθενται

  • η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα του ΠΜΣ και
  • η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα μετά από επιλογή:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι (α) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (β) των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, (γ) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή (δ) συναφούς ειδικότητας.
  • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Παιδαγωγικών Τμημάτων.
  • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το ΠΜΣ απονέμει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) εκ των οποίων 60 σε εξειδικευμένα μαθήματα και 30 για την εκπόνηση της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά δέκα (10) μαθήματα (5 σε κάθε ένα από τα 2 πρώτα εξάμηνα).

Share This Story, Choose Your Platform!