Τίτλος: Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

       

Επιστημονικός κλάδος:
Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
4 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/

Περιγραφή

Η σύγχρονη εποχή εμφανίζει ραγδαία οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, ραγδαία αύξηση και μετακινήσεις πληθυσμών και προϊούσα αστικοποίηση, συνθήκες οι οποίες συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες για πρώτες ύλες και ενεργειακούς πόρους, αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα, γενική περιβαλλοντική επιβάρυνση και αυξημένη έκθεση σε φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.

Το ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ αποσκοπεί στην κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων παραγωγής εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα μπορεί επιτυχώς να ανταπεξέλθει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε σύγχρονο τομέα δραστηριότητας και αφορά στις Γεωεπιστήμες και στο περιβάλλον.

Με γνώμονα την συμβολή στην αντιμετώπιση των παραπάνω συνθηκών και προβλημάτων, το ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» προφέρει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ειδικεύσεις:

  1. «Εφαρμοσμένη Γεωλογία-Γεωφυσική» επικεντρώνεται στις πρακτικές πτυχές της γεωφυσικής/σεισμολογίας και της γεωδυναμικής/τεκτονικής γεωλογίας. Στοχεύει στην ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα για έρευνα στους φυσικούς και ενεργειακούς πόρους, τη μελέτη και τη μέτρηση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, το σχεδιασμό και την κατασκευή έργων, καθώς και την εκπόνηση τεχνικών, υδρογεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών, μεταξύ άλλων τομέων.
  2. «Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», επικεντρώνεται στην κατανόηση των ιδιοτήτων των γεωλογικών υλικών και στην έρευνα των ορυκτών πόρων, τόσο των εξορυκτικών όσο και των ενεργειακών. Εξετάζει επίσης τις επιπτώσεις των χημικών ρύπων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και στρατηγικές για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση σχετικών ζητημάτων.
  3. «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον», η οποία αποτελεί διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη και αποκατάσταση του σύγχρονου περιβάλλοντος μέσω της κατάρτισης επιστημόνων σε θέματα που αφορούν στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων που επιφέρει η ραγδαία παγκόσμια κλιματική αλλαγή/κλιματική κρίση στο κλιματικό σύστημα και στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων έρευνας για την ανάλυση του κλιματικού συστήματος, όπως είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η Ανάλυση Δορυφορικών Εικόνων, η μαθηματική επεξεργασία Γεωγραφικών και Περιβαλλοντικών Δεδομένων.

Το ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» παρουσιάζει έντονο ερευνητικό προσανατολισμό, όπως αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από τον υψηλό αριθμό ECTS που αναλογούν στην έρευνα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους αποφοίτους επιλέγουν να ενταχθούν σε διδακτορικά προγράμματα είτε στην Ελλάδα είτε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι τομείς απασχόλησης περιλαμβάνουν δημόσιες υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες περιβαλλοντικών συμβούλων, εταιρείες ενέργειας και κοινής ωφέλειας, βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ορυχεία, αστικός σχεδιασμός, διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση, διεθνείς οργανισμοί, καθώς και μετεωρολογία και επιστήμες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Το Π.Μ.Σ. “Επιστήμες Γης και Περιβάλλον”, δέχεται 45 αποφοίτους από τμήματα Γεωεπιστημών στην Ελλάδα ή αντίστοιχα αναγνωρισμένα τμήματα στο εξωτερικό. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. με σχετική ειδίκευση. Παραδείγματα τέτοιων πτυχιούχων περιλαμβάνουν Φυσικούς, Χημικούς, Ωκεανογράφους, Βιολόγους, Γεωγράφους, Αρχαιολόγους, Τοπογράφους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Μεταλλείων, Περιβαλλοντολόγους, και Γεωπόνους.

Διάρκεια Σπουδών τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τέλη Φοίτησης 2.400 Ευρώ.

Πληροφορίες στο earthscienv@geol.uoa.gr

Ιστοσελίδα https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/ 

Share This Story, Choose Your Platform!