Τίτλος: Π.Μ.Σ. Διοίκηση τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

Επιστημονικός κλάδος:
Τουρισμός

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πατρών

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

http://tourism.upatras.gr/

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ έχει ως στόχο την παροχή υψηλής στάθμης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών και αντίστοιχων Επιχειρήσεων, με άξονες τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών.

Το ΠΜΣ έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου για διοικητικά στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Παροχή γνώσης και ειδίκευσης σε θέματα βιωσιμότητας και αειφορίας και εφαρμογή τους στη διαχείριση τουριστικών προορισμών, σε όρους οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς).
 • Παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών, ανθρωπογενών, ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνολογικών πόρων, στο πλαίσιο των νέων τάσεων και εξελίξεων στον τομέα του τουρισμού.
 • Παροχή γνώσης και ειδίκευσης σε θέματα διοίκησης τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς και διοίκησης εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μορφών τουρισμού που προάγουν την άμβλυνση της εποχικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στους τουριστικούς προορισμούς.
 • Παροχή γνώσης και ειδίκευσης σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ και ευφυών συστημάτων τουρισμού.
 • Προαγωγή γνώσεων στη Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων και ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
 • Παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Tο ΠΜΣ «Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

 • ΔΜΣ στη Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στη Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών, και
 • ΔΜΣ στη Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς και σε:

 • Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 • Άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης,
 • Επαγγελματίες της διοίκησης τουρισμού και επιχειρήσεων.

Το ΠΜΣ δέχεται ετησίως πενήντα (50) φοιτητές.

Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους μεταπτυχιακής φοίτησης με διάρκεια σπουδών τρία (3) εξάμηνα, όπου οι φοιτητές / φοιτήτριες καλούνται στα δύο πρώτα εξάμηνα να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 5 (πέντε) μαθήματα ανά εξάμηνο, ενώ στο τρίτο εξάμηνο να εκπονήσουν υποχρεωτικά μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται είτε στα Ελληνικά, είτε στα Αγγλικά.

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: https://master.tourism.upatras.gr

Share This Story, Choose Your Platform!