Τίτλος: ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένη Βιοχημεία : Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων

   

Επιστημονικός κλάδος:
Επιστήμες της Ζωής

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πατρών  & ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

https://msc.biochemistry.chem.upatras.gr/el/

https://www.chem.upatras.gr/el/

http://bio.demokritos.gr/el/

https://biochemistry.chem.upatras.gr/el/

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της θεματικής περιοχής της Βιοχημείας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1994 για να καλύψει τις ελλείψεις σε Βιοχημική εκπαίδευση στον Ελληνικό χώρο, με τον τίτλο «ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία». Το 2011, μετά την ίδρυση τριών Τμημάτων σχετικών με τη Βιοχημεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το πρόγραμμα μετονομάστηκε σε «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων» ώστε να προσδιοριστεί αναλυτικά το επίπεδο γνώσης των ειδικευομένων. Το 2018 το πρόγραμμα επανιδρύθηκε με τη μορφή Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

Το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το ΔΠΜΣ είναι η Βιοχημεία και οι εφαρμογές της.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α.           η εκπαίδευση σε προκεχωρημένα θέματα Βιοχημείας και των εφαρμογών τους, ως επίσης στις σύγχρονες ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,

β.           η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του ΔΠΜΣ,

γ.            η διερεύνηση προβλημάτων σχετιζόμενων με παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών,

δ.            η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,

ε.            η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες ανάλυσης στη σύγχρονη Πολιτική Υγείας, Περίθαλψης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος,

στ.          ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στις Μονάδες Υγείας, στις Φαρμακευτικές Εταιρείες, στις Βιομηχανίες Τροφίμων, σε αναπτυξιακές εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, ή ακόμα στην κεντρική κυβέρνηση και στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες στο γνωστικό πεδίο της «Εφαρμοσμένης Βιοχημείας», και συγχρόνως να μεριμνά για την ανάπτυξη των συναφών επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους και των δεξιοτήτων τους που άπτονται θεμάτων πληροφορικής.

Συνεπώς, το ΔΠΜΣ αποτελεί ένα απαραίτητο εφόδιο για να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τις απαραίτητες δεξιότητες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, και παρέχει σ’ αυτούς τις δυνατότητες ακαδημαϊκής εξέλιξης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού, καθώς και ο περιορισμός της διαρροής προς χώρες της αλλοδαπής των καλύτερων από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας, αλλά και άλλων Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Η οργάνωση και η ανάπτυξη ΔΠΜΣ στη Βιοχημεία και τις εφαρμογές της βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις άλλες θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Ιατρική, και την Κοινωνία, είναι δε ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το ΔΠΜΣ μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων» («Applied Biochemistry: Clinical Chemistry, Biotechnology, Evaluation of Pharmaceutical Products»).

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://www.msc.biochemistry.chem.upatras.gr/el/.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 πατώντας εδώ.