Σε νέο ερευνητικό έργο με στόχο την ενίσχυση και αξιοποίηση του ρόλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας , συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το ερευνητικό Εργαστήριο Software Engineering and Internet Technologies Laboratory (SEIT) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, μαζί με το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας και την  Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Παβίας στην Ιταλία (συντονιστής έργου), το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στη Γερμανία, την εταιρία REISS ROMOLI Srl στην Ιταλία και το GaragErasmus, ASBL στο Βέλγιο, ανακοινώνουν την έναρξη του Έργου BRIGHTSBringing HEIs Towards Sustainability (2021-1-IT02-KA220-HED-000030264), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (KA220-HED – Cooperation Partnerships in Higher Education).

Το έργο θα διαρκέσει 3 χρόνια και η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Παβία της Ιταλίας, στις 19-20 Μαΐου 2022.

Σε μια εποχή κατά την οποία η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αποτελούν προτεραιότητα για τον σημερινό κόσμο και τις μελλοντικές γενιές, το έργο BRIGHTS προτείνει καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις με στόχο την εκπαίδευση μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση και αξιοποίηση του ρόλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας συνεισφέροντας στη δημιουργία ενεργών πολιτών και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δέσμευσης τους σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να εξασκήσουν δεξιότητες, κριτική σκέψη, καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και τρόπους μάθησης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης και θα συμμετέχουν σε ομάδες στις οποίες θα αναπτύξουν καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, με επίκεντρο τους μαθητές και τις μαθήτριες. Τέλος, τα αποτελέσματα των πιο πάνω δραστηριοτήτων θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός εγχειριδίου το οποίο θα παρουσιάζει τόσο τη σημαντικότητα όσο και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία Κέντρου Βιωσιμότητας στα ΑΕΙ. Το Κέντρο Βιωσιμότητας στοχεύει στην ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ΑΕΙ και κοινωνίας αλλά και στην ώθηση των ΑΕΙ να εμπλακούν σε διεθνή δίκτυα και να λαμβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες.

Share This Story, Choose Your Platform!