Η τελική σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη σφαιρική εξέταση των ηθικών, δεοντολογικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στην απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. θα συνεκτιμηθούν:

  1. Η εμπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση και διαχείριση έργων ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες.
  2. Η προηγούμενη συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες επιτροπές δεοντολογίας/ηθικής/βιοηθικής.
  3. Η εκπροσώπηση στη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. των γνωστικών αντικειμένων των Σχολών του Ιδρύματος.
  4. Η διαμόρφωση της τελικής σύνθεσης της Ε.Η.Δ.Ε. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση και η σφαιρική εξέταση των ηθικών, δεοντολογικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας.

Στην τελική απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε., η οποία εκδίδεται από τον Πρύτανη, θα οριστούν ο/η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρός της.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.ee.uth.gr), καθώς επίσης και την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.uth.gr). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την συνημμένη στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αίτηση υποψηφιότητας για την Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, έως και την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα αντίστοιχα βιογραφικό σημειώματα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ([email protected]).

Share it!