Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για Έρευνα (Research Associate), με έμφαση στα θέματα κυβερνοασφάλειας, για πλήρη απασχόληση.  Ο υποψήφιος ή υποψήφια που θα προσληφθεί θα εκπονεί έρευνα στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών έργων του «Κοίος» που  χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα KIOS CoE Teaming, το πρόγραμμα ACTING που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, καθώς και διάφορα εθνικά προγράμματα ή/και έργα χρηματοδοτούμενα από τη βιομηχανία.

Σύντομη περιγραφή θέσης

Ο/η επιτυχών/επιτυχούσα θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια συστημάτων σε υποδομές ζωτικής σημασίας.

Αναλόγως των προσόντων και εμπειρίας, ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της κυβερνοσφάλειας για κυβερνοφυσικά συστήματα, χρησιμοποιώντας τις ερευνητικές υποδομές του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», να ετοιμάζει εκθέσεις και παραδοτέα που αφορούν τα έργα, να συμμετέχει σε συναντήσεις και να συμβάλλει στην προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων. Επιπρόσθετα, ο ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α αναμένεται να δημοσιεύει τα αποτελέσματα της έρευνας του/της σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Προσόντα

  • Ευρωπαϊκή υπηκοότητα είναι απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλειας, το οποίο απαιτείται για το έργο EDF Acting.
  • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (MSc) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή από παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
  • Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών (PhD), σχετικό με τα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Επιπρόσθετα Πλεονεκτήματα/Προσόντα

  • Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα κυβερνοασφάλειας στα κυβερνοφυσικά συστήματα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
  • Προηγούμενη εμπειρία στη συμμετοχή ή διαχείριση ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή από εθνικούς πόρους θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Όροι απασχόλησης

Η εργοδότηση του/της ερευνητή/τριας θα γίνεται με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης βάσει απόδοσης. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός θα είναι αναλόγως προσόντων και πείρας και θα κυμαίνεται μεταξύ €1900 – €3200. Από το μισθό θα αφαιρούνται οι εισφορές εργοδοτούμενου προς τα κρατικά ταμεία. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Άδεια μητρότητας, θα χορηγείται με βάση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν.100(Ι)/1997), καθώς και των υφιστάμενων τροποποιητικών νόμων.

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμος/η για εργοδότηση
  2. Συνοπτική περιγραφή προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας, (μπορεί να συνδυαστεί με την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος – μέχρι 2 σελίδες)
  • Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc/PhD
  1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
  2. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον ατόμων, οι οποίοι μπορούν να δώσουν συστάσεις.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 17:00 μμ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη θέση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.kios.ucy.ac.cy/open_positions_categories/open-positions/ ή αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22893460 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Share This Story, Choose Your Platform!