Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη  βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Μηχανική Υδατικών Πόρων: Υδραυλική, Υδρολογία» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος  της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου που δημιουργήθηκε το 2002. Από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα, το τμήμα έχει αναπτυχθεί γρήγορα, και συνεχίζει να αναπτύσσεται, με την πρόσληψη νέων μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού και τον αυξανόμενο αριθμό εισερχόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναπτυξιακής φάσης, δημιουργήθηκε η απαραίτητη εργαστηριακή και πληροφορική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα στους φοιτητές. Το Τμήμα θα φιλοξενηθεί στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής που θα αποτελούν με την ολοκλήρωσή τους το μεγαλύτερο κτίριο για την εκπαίδευση και την έρευνα στην ιστορία της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Τμήμα ΠΜΜΠ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://www.ucy.ac.cy/cee/el

Μια (1) θέση στη  βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Μηχανική Υδατικών Πόρων: Υδραυλική, Υδρολογία»

Απαιτείται η κατοχή πτυχίου στην Πολιτική Μηχανική ή/και Μηχανική Περιβάλλοντος. Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:

www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσημες γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και τουρκική.  Για την πιο πάνω θέση είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου/ας ο/η οποίος/α δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του/της προσληφθέντος/ήσας, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.  Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θέτει τα δικά του κριτήρια για το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε:

Επίκουρος Καθηγητής    (Κλίμακα Α13-Α14) €59.173,18- €79.802,36

Λέκτορας                           (Κλίμακα Α12-Α13) €44.975.98- €73.185,96

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στα αγγλικά, σε μορφή PDF, μέχρι την 29η Αυγούστου 2022, στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  5. Ανασκόπηση ερευνητικού έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες)
  6. Κατάλογο δημοσιεύσεων
  7. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες να υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο η καθεμιά). Η υποβολή αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων είναι προαιρετική για τη βαθμίδα του Λέκτορα
  8. Τα ονόματα  και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών  από τους οποίους θα ζητηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα), μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό  αρχείο σε μορφή PDF.

Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Αιτήσεις που  δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν είναι αποδεκτές.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρισθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεσθε στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού για τυχόν διαδικαστικές διευκρινίσεις (+357 22 89 4146) ή στην Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος για ακαδημαϊκές διευκρινίσεις (+357 22 89 2266).