Τίτλος:                        Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Αριθμός θέσεων:        Μία (1)

Κατηγορία:                 Σύμβαση πλήρους απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος  

Τόπος Εργασίας:         Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου με πλήρη απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα ) με σκοπό τη συμμετοχή στην υποστήριξη των μηχανογραφικών συστημάτων και χρηστών του Τμήματος Πληροφορικής.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η εργοδότηση του Ειδικού Επιστήμονα θα γίνει με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι αρχικά για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες, σύνολο δυο (2) έτη, με βάση την απόδοση.  Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €2010,44 αναλόγως προσόντων και πείρας. Από το πόσο αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτουμένου.  Στις μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές περιλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα εργοδοτηθεί στο Τμήμα Πληροφορικής και θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα υπό τη γενική εποπτεία του/της Προέδρου του Τμήματος:

 • Θα συμμετέχει στο συνολικό έργο της υποστήριξης Μηχανογραφικών Συστημάτων και Χρηστών
 • Θα συμμετέχει ενεργά στα ακόλουθα:
  • εγκατάσταση, διαμόρφωση και υποστήριξη συστημάτων MS-Windows, Macintosh και UNIX/Linux
  • υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση χρηστών (ακαδημαϊκό, διοικητικό και φοιτητές)
  • εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστημάτων δικτύου (switches, routers) περιλαμβανομένων και των καλωδιώσεων τους
  • ετοιμασία ή/και τροποποίηση λογισμικών συστημάτων
  • διατήρηση αρχείων αλλαγών, προβλημάτων και τεχνικών αναφορών, ετοιμασία εκθέσεων και υποβολή εισηγήσεων για την επίλυση προβλημάτων.
  • διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς, τηρεί πρακτικά και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.
  • καθοδήγηση, εκπαίδευση και εποπτεία υφισταμένων.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη της Πληροφορικής, Eπιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανική της Πληροφορικής, Μηχανική των Δικτυώσεων, Τεχνολογία της Πληροφορικής, Τεχνολογία του Διαδικτύου, Τεχνολογία των Δικτυώσεων, Διαχείριση Δικτύων Πληροφορικής, Ασφάλεια Δικτύου.
 • Εμπειρία σε συστήματα MS-Windows και UNIX/Linux
 • Εμπειρία σε συστήματα δικτύου (καλωδιώσεις copper/fiber, switches, routers, firewalls)
 • Εμπειρία στην υποστήριξη χρηστών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστον μονοετής πρακτική εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Η κατοχή CCNA ή JCNP certificate ή/και γνώσεις Junos OS
 • Εμπειρία σε αντικείμενα Κεντρικών Συστημάτων μηχανογράφησης (π.χ. virtualization, υποδομών αποθήκευσης δεδομένων, backup, Active Directory, LDAP)
 • Η εμπειρία σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα

 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Πολύ καλές οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα συμμετοχής σε ομαδικό περιβάλλον
 • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και εχεμύθεια
 • Εξαιρετικές ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα εκτέλεσης έργων, επίλυση προβλημάτων και λειτουργίας δίχως συνεχή επίβλεψη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα πιο κάτω στοιχεία:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου)
 • Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
 • Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δύο τουλάχιστον ατόμων από τα οποία δύναται να ζητηθούν συστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στονσύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον κ. Ανδρέα Κασενίδη (τηλ 22892714 και email: [email protected]).

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Share This Story, Choose Your Platform!