ΤΙΤΛΟΣ                      : Ειδικός/η Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ              : Μία (1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ               : Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (38 ώρες/εβδομάδα) για ένα (1) έτος (με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος αναλόγως διαθεσιμότητα = χρηματοδότησης και απόδοσης)

ΕΠΟΠΤΕΙΑ                 : Τμήμα Οικονομικών

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) για πλήρη απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα) με σκοπό τη διοικητική υποστήριξη του τμήματος Οικονομικών.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η εργοδότηση του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνει με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι αρχικά για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος βάσει απόδοσης και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα  ανέρχονται στα €1000. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου/ης στα διάφορα ταμεία του Κράτους. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα εκτελεί τα πιο κάτω διοικητικά καθήκοντα υπό την άμεση και γενική εποπτεία του Προέδρου του Τμήματος:

 1. Συμβάλλει στην αποστολή του Τμήματος Οικονομικών μέσω της υποστήριξης των προσπαθειών για συνεισφορά στην επιστημονική έρευνα, τη διδασκαλία και τη διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία.
 1. Παρέχει διοικητική υποστήριξη στα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών
 1. Εκτελεί γενικής φύσεως διοικητικά, γραμματειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών.
 1. Είναι υπεύθυνος/η για την εφαρμογή των βασικών διεργασιών και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων και δεικτών, όπως αυτοί καθορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Τμήματος.
 1. Είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση, ενημέρωση και εύρυθμη λειτουργία του αρχείου του Τμήματος.
 1. Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις και σημειώματα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 1. Συλλέγει και επεξεργάζεται στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
 1. Συλλέγει και οργανώνει έγγραφα για τις συνεδρίες του Συμβουλίου Τμήματος, τηρεί πρακτικά και συμβάλλει στην παρακολούθηση και έγκαιρη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 1. Μεριμνά για την εξασφάλιση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού/τεχνολογικού και γραφειακού εξοπλισμού, καθώς και για τις στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος.
 1. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης Νομοθεσίας και Κανονισμών καθώς και στην έγκαιρη υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου.
 1. Διοργανώνει και συντονίζει ημερίδες, εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τις δραστηριότητες του Τμήματος.
 1. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή ισότιμο προσόν
 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 3. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού επεξεργαστή κειμένων, Microsoft Word (Windows) και λογιστικών φύλλων (Excel).
 4. Ικανότητα χρήσης του Διαδικτύου καθώς επίσης εμπειρία και εξοικείωση με τις πλατφόρμες συνεργασίας και τηλεδιασκέψεων Teams και Zoom.
 5. Εμπειρία στον προγραμματισμό διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων/εκθέσεων.
 6. Τουλάχιστον διετή εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης,
 7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Επιτυχία στην Ενδιάμεση ή Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate or Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή σε συναφές πεδίο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Σημείωση: Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικά αναγνώρισης ή/και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα/πιστοποιητικά θεωρεί αναγκαία, προς επιβεβαίωση όλων των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων και πλεονεκτημάτων.

Share This Story, Choose Your Platform!