Share it!

Τίτλος:                                 Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

Αρ. Θέσεων:                        Μία (1)

Κατηγορία:                          Με συμβόλαιο μερικής απασχόλησης (με δυνατότητα ανανέωσης)

Τόπος Εργασίας:                Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ). Η θέση αφορά την κάλυψη διδακτικών αναγκών με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου (καθορισμένης διάρκειας με δυνατότητα πιθανής εργοδότησης και για το επόμενο έτος). H διδασκαλία θα γίνεται στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» και αφορά το μάθημα:

«ΠΟΛ 800 – Research Methodology»

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Σημειώστε ότι η απασχόληση είναι μερική και αφορά το Χειμερινό Εξάμηνο (15

διδακτικές εβδομάδες) του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023.

Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 Διδασκαλία του μαθήματος υπό την εποπτεία μέλους της συντονιστικής επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος.

  1. Συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών/τριών σε ώρες γραφείου για συγγραφή εργασιών, επίβλεψη και βαθμολόγηση εξετάσεων και εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών διδακτορικού επιπέδου με αντικείμενο που εκπονήθηκε με ερευνητική μεθοδολογία Πειραμάτων Πεδίου, ή/και Εργαστηριακών Πειραμάτων, ή/και Υπολογιστικών Προσομοιώσεων ή/και Έρευνας μέσω Σχεδιασμού ή/και περιλαμβάνει κοινωνικές-ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις.

  1. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
  1. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 Εμπειρία διδασκαλίας και έρευνας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο.

  1. Ακαδημαϊκή αριστεία (βιβλία, δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά).

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

 Οι ακαθάριστες απολαβές των Ειδικών Επιστημόνων με Διδακτορικό Τίτλο είναι €66 ανά ώρα, από τις οποίες θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.. Ο μέσος φόρτος εργασίας για το σύνολο των 15 εβδομάδων εργοδότησης θα είναι 4 ώρες ανά εβδομάδα (3 ώρες διδασκαλίας και 1 ώρα εργαστήριο). Οι απολαβές θα καταβάλλονται μηνιαίως.

Σε περίπτωση άλλης εργοδότησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται, πριν την υπογραφή της σύμβασης εργοδότησης, άδεια μερικής απασχόλησης για να δηλώνεται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας https://applications.ucy.ac.cy/recruitment με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
  2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  4. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις.
  5. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον ακαδημαϊκών από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν για συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Οι αιτήσεις με όλο το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το μέγεθος των 20 ΜΒ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε είτε με email στο [email protected] με Θέμα «Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας – 2022-2023», είτε τηλεφωνικά στο +357-22895400.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  

Course Title Research Methodology
Course code POL 800
Course Type Compulsory for M.Sc. Students /Elective for M.Eng Students
Level Postgraduate
Year / Semester 1st / fall semester
ECTS 8 Lectures

(in hours) / per week

3 Laboratory (in hours) / per week 1
Course Objectives Objectives:

–          Introduction to a critical approach to scientific issues and the role of research.

–          Developing communication and presentation skills of a scientific work.

–          Familiarity with basic research methods including qualitative and quantitative methods.

–          Developing skills in different epistemological approaches to scientific research problems.

–          Developing skills in social and people-centered approaches to research.

Learning outcome –          Upon completion of the course, students will have acquired the basic skills for researching scientific problems, including:

–          Ability for literary review

–          Ability to critically approach data collection, codification, evaluation and data analysis

–          Ability to critically approach basic methods of qualitative and experimental research

–          Ability to have a social and people-centered approach to research problems

–          Ability to choose the appropriate methodology and / or combine methodological approaches to tackle complex and interdisciplinary research problems.

–          Developing critical thinking and ability to evaluate research processes and methodologies as to their potential of exploitation.

–          Ability to communicate and present a research paper in the form of oral

presentation, poster or even authorship of a research article.

Requirements Co- requirements
Course content –          Introduction to Research Methodology (importance and purpose of scientific research, research approaches and interdisciplinarity etc.) (1L)

–          Literature review and methods of carrying it out (1L)

–          Data collection methods and evaluation of their quality (1L)

–          Basic data analysis methods (statistical methods, statistical error determination, uncertainty analysis) (1L)

–          Field Research Design (1L)

–          Design of Laboratory Experiments and experimental layouts (1L)

–          Design of computational experiments (1L)

–          Research through Design (1L)

–          Social and human-centered approaches to research (1L)

–          Ethical Issues in Research and Publications (1L)

–          Oral presentation and presentation of research projects in poster format (1L)

–          Authorship of Articles in International Journals (1L)

Teaching methodology Lecture and Laboratory work
Bibliography Indicative Bibliography:

–          Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th Edition, John W. Creswell

–          Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation 4th Edition, Sharan B. Merriam, Elizabeth J. Tisdell

–          The Research Methods Knowledge Base, 3rd Edition, William M. K. Trochim, James P. Donnelly

–          Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches 3rd Edition, John W. Creswell

–          Doing Your Research Project (Open Up Study Skills) 5th Edition, Judith Bell

–          Introducing Research Methodology: A Beginner’s Guide to Doing a Research Project 2nd Edition, Uwe Flick

–          The Essential Guide to Doing Your Research Project 2nd Edition, Zina O’Leary

–          Research Methods in Education 7th Edition, Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison

–          The SAGE Handbook of Qualitative Research (Sage Handbooks) 4th Edition, Norman K. Denzin (Ed.), Yvonna S. Lincoln (Ed.)

–          The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the

Research Process , Michael J Crotty

Evaluation Semester Project/s (80%)

Project presentation (20%)

Language English