Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

Αρ. Θέσεων: Μία (1)

Κατηγορία: 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «ΝΗΡΕΑΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μερικής απασχόλησης σε ερευνητικές δραστηριότητες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου Βιολογίας ή Μικροβιολογίας ή Περιβαλλοντικών Επιστημών
 • Πολύ καλή θεωρητική και πρακτική γνώση σε θέματα τεχνικών μοριακής βιολογίας και συγκεκριμένα της μοριακής ανάλυσης PCR και qPCR για τον προσδιορισμό διαφόρων γονιδίων σε δείγματα νερών η ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων αστικών λυμάτων
 • Πολύ καλή γνώση σε θέματα μικροβιολογικών αναλύσεων με τη χρήση υγρών και στερεών υποστρωμάτων
 • Πολύ καλή γνώση της γραπτής και προφορικής Αγγλικής γλώσσας
 • Ενδιαφέρον για την προετοιμασία και συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες, πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, ακεραιότητα χαρακτήρα και λήψη πρωτοβουλιών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Αξιολόγηση της παρουσίας διαφόρων γονιδιακών δεικτών για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης παθογόνων μικροοργανισμών στα αστικά λύματα, όπως είναι οι ιοί και παθογόνα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά
 • Προσδιορισμός φυσικοχημικών και χημικών παραμέτρων σε δείγματα αστικών λυμάτων
 • Μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας και ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τον μοριακό προσδιορισμό της παρουσίας γενετικών δεικτών στα λύματα
 • Προετοιμασία εκθέσεων και παραδοτέων που αφορούν την αξιολόγηση της παρουσίας γονιδιακών δεικτών προσδιορισμού της συγκέντρωσης παθογόνων μικροοργανισμών όπως είναι οι ιοί και τα παθογόνα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στα αστικά λύματα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Συνεισφορά στην προετοιμασία και συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για χρονική περίοδο 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1.131,42. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Η εργοδότηση δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου)
 3. Φωτοαντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία
 4. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους είναι δυνατό να ζητηθούν συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στη Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2022 σε μορφή PDF/WORD.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Δρ. Πόπη Καραολιά (Τηλ.: 22893523 και email: [email protected]).

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

Πηγή φωτογραφικού υλικού: https://efimeridacycom.wordpress.com/

Share it!