Η Συμμαχία OpenEU, υπό τον συντονισμό του Universitat Oberta de Catalunya (UOC), συγκεντρώνει 14 πανεπιστήμια και 13 ακαδημαϊκές, επιχειρηματικές, αγροτικές, δημοτικές και κοινωνικές ενώσεις από όλη την Ευρώπη για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ανοικτού πανεπιστημίου.

Η OpenEU θα συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Η OpenEU είναι μία από τις 14 νέες συμμαχίες, που έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας European Universities.

Στόχος της OpenEU, ως το πρώτο πανευρωπαϊκό ανοικτό πανεπιστήμιο, είναι να ενισχύσει την ψηφιακή, πράσινη και κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA), προσφέροντας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση για όλους, παρέχοντας προσβάσιμες και βιώσιμες διεθνείς εμπειρίες σε όλους τους φοιτητές και συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ιδρυμάτων.

Ο Προέδρος του ΕΑΠ, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης δήλωσε ότι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι καθοριστικής σημασίας, για την προώθηση της ακαδημαϊκής συνεργασίας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πανεπιστήμιο αυτό, θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή καινοτομία προωθώντας έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μάθησης και ανάπτυξης και οι  συνέργειες, που θα αναπτυχθούν, θα ενισχύσουν τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Share This Story, Choose Your Platform!