ημερίδα 

ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Τα αρχεία επιχειρήσεων έχουν ευρεία επιστημονική και κοινωνική αξία. Ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει η οικονομία και η επιχειρηματική δράση, μέσω της παραγωγής και διακίνησης προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, τα καθιστά σημαντικά στοιχεία της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και εργαλεία εξόρυξης γνώσης στα πεδία της οικονομικής και της κοινωνικής ιστορίας.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη διάσωση, και ερευνητική αξιοποίηση από την οικεία ιστοριογραφία, ιστορικών αρχείων επιχειρήσεων και οργανισμών οικονομικού έργου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με την ανάπτυξη της οικονομικής ιστορίας στην Ελλάδα, όσο και με τη συνειδητοποίηση εκ μέρους ορισμένων εταιρειών της αξίας διάσωσης των ιστορικών τους αρχείων για την προώθηση της εταιρικής τους εικόνας. Διατηρείται όμως δεδομένη η πεποίθηση πως σημαντικός όγκος αρχείων επιχειρήσεων παραμένουν εν κινδύνω, σε συνθήκες που απειλούν την οριστική καταστροφή τους. Ελλιπής σχετική κουλτούρα, αδιευκρίνιστο νομικό καθεστώς, επιχειρηματικές και οικογενειακές επιλογές συχνά καθορίζουν την απώλεια για την αρχειακή και την ιστορική κοινότητα του συναφούς αρχειακού αποθέματος.

Βασικός στόχος της ημερίδας είναι να επισημανθούν διαθεσιμότητες και κενά. Πιο συγκεκριμένα τις εργασίες της ημερίδας θα απασχολήσουν: α. η χαρτογράφηση των βασικών κατηγοριών αρχείων επιχειρήσεων και φορέων/οντοτήτων συναφών αρχειακών συνόλων και η περιγραφή των πιθανών ιδιαιτεροτήτων τους, β. η παρουσίαση νέων παραδειγμάτων και καλών πρακτικών διάσωσης ιστορικών αρχείων από δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες, και, γ. τέλος, η σκιαγράφηση των στόχων και των προτεραιοτήτων που πρέπει να θέσουν οι εμπλεκόμενες επιστημονικές κοινότητες, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για την περαιτέρω ανάπτυξη του πεδίου.

Συνδιοργάνωση Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία – Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας 

με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ 

20 Οκτωβρίου 2023, 09:00-17:00
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»,
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Share This Story, Choose Your Platform!