Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντούν σε αιτήματα πρόβλεψης των επιπτώσεων των δράσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον και εν τέλει να αναπτύσσουν μεθόδους παρακολούθησης, διαχείρισης, αποκατάστασης και προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

Share it!

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στις νέες τεχνολογίες, στα συστήματα προστασίας και στη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντούν σε αιτήματα πρόβλεψης των επιπτώσεων των δράσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον και εν τέλει να αναπτύσσουν μεθόδους παρακολούθησης, διαχείρισης, αποκατάστασης και προστασίας των φυσικών συστημάτων. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης για τη διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Γεωπονικών, Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και άλλων Επιστημών. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος.

Η διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Τα μαθήματα είναι απογευματινά και η διεξαγωγή τους θα διαμορφωθεί με βάση την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων και Σχολών Γεωπονικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Κόστος διδάκτρων: 2.000,00 ευρώ.

Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται τα παρακάτω:

  • Ο μέσος όρος σχετικών προπτυχιακών μαθημάτων (μέγιστος αριθμός μορίων 30)
  • Ο γενικός βαθμός διπλώματος / πτυχίου (μέγιστος αριθμός μορίων 20)
  • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (μέγιστος αριθμός μορίων 10)
  • Πτυχιακή εργασία (μέγιστος αριθμός μορίων 6)
  • Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός μορίων 4)
  • Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα (μέγιστος αριθμός μορίων 6)
  • Η γνώση χειρισμού Η/Υ (μέγιστος αριθμός μορίων 4)
  • Συνέντευξη (μέγιστος αριθμός μορίων 20).

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολής της αίτησης καθώς και γενικότερα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. υπάρχουν στις ιστοσελίδες www.smae.diae.uth.gr και http://pms.diae.uth.gr/

Υποβολή αιτήσεων: από 07/06/2021 έως 30/07/2021 και από 30/08/2021 έως 26/09/2021.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αποστέλλονται ηλεκτρονικά (e-mail: [email protected]), ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή κατατίθενται αυτοπροσώπως σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: Π.Μ.Σ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ, Τ.Κ. 384 46, ΒΟΛΟΣ (υπ’ όψιν κ. Ασημένιας Κορομηλή, τηλ. 24210 93156).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ..