Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τίτλος: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιστημονικός κλάδος:

Κοινωνιολογία

Ανθρωπολογία

Φιλοσοφία

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
4 εξάμηνα

Ημ. Εγγραφής:
Δέχεται αιτήσεις από 1 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

www.fks.uoc.gr

Περιγραφή

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών είναι η άρτια προετοιμασία έμψυχου δυναμικού στο αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο της πολιτισμικής ανάλυσης, με εξαιρετικές προοπτικές εμπλουτισμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των φοιτητών του. Το πρόγραμμα στηρίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία των Κοινωνικών Επιστημών (της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Εκπαίδευσης) και της Φιλοσοφίας. Η πολιτισμική ανάλυση είναι ο κοινός θεωρητικός και μεθοδολογικός άξονας που παρέχει τη δυνατότητα για διεπιστημονικές εξειδικεύσεις, όπου εξετάζονται οι πολυπλοκότητες της κοινωνικής ζωής από μια ποικιλία συμπληρωματικών προοπτικών καθώς διαρθρώνεται γύρω από τρία αλληλένδετα πεδία έρευνας:

 1. Μεθοδολογία έρευνας στην πολιτισμική ανάλυση.
 2. Ανάλυση πολιτισμικών διαδικασιών της καθημερινότητας και της αλλαγής: ανθρώπινη ανάπτυξη, πολιτισμική ετερότητα, πολυπολιτισμικότητα, ψηφιακή επικοινωνία, συναισθήματα, ταυτότητα, φύλο και πολιτισμικά κοινωνικά κινήματα.
 3. Εκπαιδευτικές πρακτικές και μετασχηματισμοί της εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, πέραν αυτών που ασχολούνται με τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και εμπλουτίζουν ουσιαστικά την κατάρτισή τους, δύνανται να είναι σε θέση να λύσουν προβλήματα πολιτισμικών πρακτικών και επικοινωνίας σε εταιρείες, δημόσια ιδρύματα, πολιτισμικούς φορείς και μουσεία, ΜΚΟ και συστήματα περίθαλψης, ή να ωφεληθούν κατά την απασχόληση τους στο δημόσιο σχεδιασμό, στον τουρισμό, στο μάρκετινγκ-ανάλυση αγοράς και επικοινωνίας, ή στα μέσα ενημέρωσης.

Δικαιολογητικά αίτησης:

 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφούς Τμήματος (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αναλυτικό Υπόμνημα (μέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται: τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου, οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., αδρό σχεδίασμα ερευνητικής πρότασης συναφούς με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. και τα ειδικότερα ενδιαφέροντά του.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής).
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, εφόσον υπάρχουν. Κάθε έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Η επιλογή και η κατάταξη των υποψηφίων στη σειρά επιτυχίας γίνεται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου
 2. Αναλυτικό Υπόμνημα ερευνητικών ενδιαφερόντων
 3. Γραπτή εξέταση
 4. Προφορική συνέντευξη

Η διαδικασία επιλογής (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη, αποτελέσματα) θα γίνει την εβδομάδα από τις 20/09 ως τις 24/09. Για τις ακριβείς ώρες και ημερομηνίες των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (τηλ. 2831077242 και ηλεκτρονική δ/νση: [email protected]) και από το δικτυακό τόπο του Τμήματος www.fks.uoc.gr.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ δεν προϋποθέτει δίδακτρα