Τίτλος: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Επιστημονικός κλάδος:

Μοριακή Βιολογία

Γενετική

Βιοϊατρική

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά και Αγγλικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
30 Σεπτεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.mbg.duth.gr/translationalresearch/

Περιγραφή

Αντικείμενο του προγράμματος του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στη Μεταφραστική Έρευνα. Συνδέοντας τη βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη, το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας στοχεύει στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών Βιοεπιστημών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και προσεγγίσεων. Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του γονιδιώματος και της έκφρασης των πρωτεϊνών σε μεγάλη κλίμακα, την ανάλυση βιολογικών δεικτών καθώς και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών και θεραπευτικών μοριακών εφαρμογών. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές βιοηθικής και τους κανονισμούς διεξαγωγής κλινικών μελετών, τη βιοασφάλεια, τις ερευνητικές δεξιότητες, αλλά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Έρευνα, η Βιοτεχνολογία και η Μοριακή Διάγνωση και θα μπορούν να στελεχώσουν τόσο ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα όσο και βιοϊατρικά, διαγνωστικά εργαστήρια καθώς και βιοτεχνολογικές και  φαρμακευτικές  εταιρείες.

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και εντατικό, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου και περιέχει δύο εξάμηνα μαθημάτων και εκπόνηση μίας διπλωματικής εργασίας. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Φαρμακευτικής, Χημείας,  Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Πανεπιστημίων ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
  2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
  3. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
  5. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Δίδακτρα: 3000€

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.mbg.duth.gr/translationalresearch/καθώς και μέσω επικοινωνίας με την Γραμματεία του ΠΜΣ ([email protected], τηλ. 2551030933).