Τίτλος: Π.Μ.Σ. Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

   

Επιστημονικός κλάδος
Επικοινωνία & Πληροφορική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γλώσσα:
Ελληνικά & Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», (ΦΕΚ 3245/08/08/2018, τ. Β’) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), με τρεις (3) ειδικεύσεις:

Ι) Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

ΙΙ) Μουσειολογία

ΙΙΙ) Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία, με εξειδίκευση στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Ντοκιμαντέρ.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και αξιοποιεί υβριδικές μορφές μάθησης (blended learning).

Συγκεκριμένα, τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών είναι αφιερωμένα σε μαθήματα που πραγματοποιούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, εξ αποστάσεως, σε τακτικές προκαθορισμένες συναντήσεις μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το υπόλοιπο μέρος του προγράμματος υλοποιείται με σύντομης διάρκειας εντατικούς κύκλους μαθημάτων, στην έδρα του Τμήματος στη Μυτιλήνη.

Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική,τόσο στις δια ζώσης όσο και στις εξ αποστάσεως συναντήσεις, και,σε κάθε περίπτωση, οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των συνολικών ωρών που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτική ή προαιρετική μελέτη βιβλιογραφίας ή γενικά αναφορών στην αγγλική γλώσσα.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τον Οκτώβριο 2022 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος (με την κατάθεση και παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής) τον Φεβρουάριο 2024, με δυνατότητα παράτασης ενός εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω του

ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:

https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23.59, αφού

ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης:

https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/οι προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους

κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία

επιλογής τους κ.λπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που έχει αναρτηθεί

στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ.

Share This Story, Choose Your Platform!