Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει 50 θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ως ακολούθως:

  • 10 θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής
  • 20 θέσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • 10 θέσεις στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  • 10 θέσεις στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποβάλλονται  MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι. 

 

 

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
  2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε  πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
  3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο.
  4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Για διαθέσιμες υποτροφίες πατήστε εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ: (+357)22895400

Email: [email protected]

Ιστότοπος Προγράμματος: www.etsd.ucy.ac.cy

Share it!