Τίτλος: Π.Μ.Σ. Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία

Επιστημονικός κλάδος
Ναυτιλιακές Σπουδές

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα ή 4 εξάμηνα (part-time)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/diacheirisi-limenon-paraktia-oikonomia/

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» προσφέρεται από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Παράκτιας Οικονομίας, της Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής, της Διαχείρισης και Λειτουργίας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Διαχείρισης Λιμενικής Εφοδιαστικής.
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
• Να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική γνώση σε διασυνδεδεμένα αντικείμενα που αφορούν την παγκόσμια και την εγχώρια Λιμενική Βιομηχανία.
• Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στους Τομείς Οργάνωσης, Διαχείρισης και Λειτουργίας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων και της Παράκτιας Οικονομίας.
• Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, τη σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, αλλά και των πόρων που χρησιμοποιούνται στις παράκτιες οικονομικές δραστηριότητες.
• Να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι αυξανόμενες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια παράκτια περιοχή και ο λιμενικός κλάδος ως αποτέλεσμα των τάσεων και εξελίξεων στους τομείς της Οικονομίας, Διοίκησης, Τεχνολογίας και Θεσμικού και Νομικού Πλαισίου διαμορφώνουν νέα δεδομένα στα οποία καλούνται τα αυριανά στελέχη να δώσουν λύσεις και προοπτικές. Είναι λοιπόν σαφές ότι χρειάζονται στελέχη που κατανοούν την πολυπλοκότητα και την διεπιστημονικότητα της Διοίκησης και Διαχείρισης Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, όπως και των δραστηριοτήτων της θαλάσσιας παράκτιας περιοχής και γνωρίζουν σε βάθος τους τομείς που απαρτίζουν τη λιμενική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου και του νομικού, κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις λιμενικές λειτουργίες. Επομένως, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ προβλέπεται να έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε βάθος γνώση της θεωρίας που τους βοηθά να επεξεργάζονται δημιουργικά τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν στον κλάδο, και να έχουν εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στον κλάδο.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία». Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και σε δύο επιπλέον εξάμηνα για φοιτητές που θα επιλέξουν τη δυνατότητα προγράμματος μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Το ΠΜΣ λειτούργησε για πρώτη χρονιά το 2021 (ΦΕΚ 5995 τ.Β 31/12/2020) και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα, της Έρευνας και των Αναγκών της Αγοράς.

Share This Story, Choose Your Platform!