Τίτλος: Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Επιστημονικός κλάδος:
επιστήμη και τεχνολογία του περιβάλλοντος
νομικά

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία» περιλαμβάνει ένα
πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών αποτελούμενο από τα παρακάτω οκτώ μαθήματα
(modules), ήτοι:

  •  Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος Ι
  •  Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων Ι
  •  Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων – διαχείριση κρίσεων Ι
  •  Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης Ι
  •  Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος ΙΙ
  •  Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων ΙΙ
  •  Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων – διαχείριση κρίσεων ΙΙ
  •  Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης ΙΙ

1. Σκοπός
Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού προγράμματος είναι να μεταδώσει το αναγκαίο γνωστικό
υπόβαθρο σε πτυχιούχους θεωρητικών σχολών και σχολών/τμημάτων που δεν έχουν ως
κύριο αντικείμενό τους την επιστήμη ή τεχνολογία του περιβάλλοντος, οι οποίοι κατά την
εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της
εφαρμογής της σχετικής με την προστασία του περιβάλλοντος, σε κάθε έκφανση αυτού,
νομοθεσίας. Κατ’ επέκταση να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ
τεχνόσφαιρας, οικόσφαιρας και απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επιπλέον το ΠΜΣ θα
συμβάλλει στην:

(1) Ανάπτυξη και υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ τεχνοκρατών και νομικά
εμπλεκόμενων προσώπων στο περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της
νομοθεσίας.
(2) Δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του
ΠΜΣ.
(3) Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τους
διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι υποψήφιοι μπορεί να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι
υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και σε Παγκόσμιους
Οργανισμούς, αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτικοί και περιφερικοί
σύμβουλοι), δημόσιοι λειτουργοί (διοικητικοί δικαστές, πολιτικοί δικαστές και εισαγγελείς)
και δημοσιογράφοι.

2. Κατηγορίες υποψηφίων φοιτητών και επιλογή
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια
και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Πρόγραμμα γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Σχολών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων
Πανεπιστημιακών τμημάτων και σχολών, Διπλωματούχοι τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών
και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς με τους στόχους του
Π.Μ.Σ.
Τυπικό προσόν για την επιλογή υποψηφίων αποτελεί η τουλάχιστον καλή γνώση της
Αγγλικής. Η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης με βάση τη συνάφεια του τίτλου
σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και την εξέταση του βιογραφικού σημειώματος

3. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι
3 ακαδημαϊκά έτη από την ημερομηνία εγγραφής. Οι όροι φοίτησης περιλαμβάνονται και
εξειδικεύονται εκτενώς στον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αυτού.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα είναι 100% εξ αποστάσεως (90% σύγχρονη και
10% ασύγχρονη) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εξ αποστάσεως κατά 100% θα
υλοποιούνται και οι τελικές εξετάσεις των μαθημάτων και οι παρουσιάσεις των
Μεταπτυχιακών Εργασιών (ΜΕ).

4. Κόστος
Για τους εισακτέους της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς τα τέλη φοίτησης αναγράφονται στο ΦΕΚ
7016 Τεύχος Β’/31-12-2022. Για όσους φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ.
νόμου 4899 Τεύχος Β’/16-09-2022 δύναται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
τελών φοίτησης. Θα χορηγείται μία υποτροφία με κριτήριο τον μέσο όρο της βαθμολογίας
των μαθημάτων του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου με την προϋπόθεση, ότι ο αριθμός των
εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 30. Ο υπότροφος
αυτός δεν θα καταβάλλει τέλη φοίτησης για το τρίτο εξάμηνο σπουδών.