Τίτλος: Π.Μ.Σ. στην Χημεία

Επιστημονικός κλάδος:
Χημεία

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πατρών

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://msc.chem.upatras.gr/

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ», ΠΜΣ στη ΧΗΜΕΙΑ,  αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών σε διάφορες κατευθύνσεις της Χημείας. 

Το ΠΜΣ στη ΧΗΜΕΙΑ αποτελεί την ιστορική μετεξέλιξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργεί στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ήδη από το ακαδ. έτος 1994-1995, υιοθετώντας διαχρονικά τις κατευθυντήριες οδηγίες των αξιολογήσεων/πιστοποιήσεων του Τμήματος Χημείας, καθώς και την συνεχή επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα .

Στην σύγχρονη μετεξέλιξή του, το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το ΠΜΣ στη ΧΗΜΕΙΑ είναι η εκπαίδευση σε προκεχωρημένα και εξειδικευμένα θέματα Χημείας με έμφαση στη:

  1. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών για εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, καθώς και στην
  2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ στη ΧΗΜΕΙΑ αποτελούν ένα πολύτιμο εφόδιο για:

α. την απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες εμπεριστατωμένης γνώσης σε σύγχρονες ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους σύνθεσης, χαρακτηρισμού και ανάλυσης υλικών, την εξοικείωσή τους στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,

β. τη διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επιμέρους αντικείμενα του ΠΜΣ μέσω των μαθημάτων που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών και της ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας των Φοιτητών/-ητριών, αντίστοιχα,

γ. την εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,

δ. τη δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες ανάλυσης στη σύγχρονη Βιομηχανική Παραγωγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος,

ε. ο εφοδιασμός των φοιτητών με επιστημονικές γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης.

Το ΠΜΣ στη ΧΗΜΕΙΑ απευθύνεται σε πτυχιούχους Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει  από Τμήματα συναφή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο του ΠΜΣ στη ΧΗΜΕΙΑ, όπως Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Περιβάλλοντος.

Ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού και του προσανατολισμού του, οι προοπτικές των αποφοίτων του ΠΜΣ στη ΧΗΜΕΙΑ είναι πολλαπλές και περιλαμβάνουν

α. την δυνατότητα ακαδημαϊκής/ερευνητικής εξέλιξης με πρώτο βήμα τις διδακτορικές σπουδές,

β. την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στον ευρύτερο Ιδιωτικό Τομέα. Ως δυνητικοί τομείς απασχόλησης, ενδεικτικά, αναφέρονται: Ιδιωτικές Εταιρείες, Βιομηχανίες Τροφίμων, Χημικές Βιομηχανίες, Εργαστήρια Χημικών Αναλύσεων, Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, Διυλιστήρια, Βιομηχανίες Πλαστικών, Βιομηχανίες Χρωμάτων, Βιομηχανίες Υλικών Συσκευασίας, Βιομηχανίες Παραγωγής Βιοκαυσίμων, Εταιρείες Ανακύκλωσης, Αναπτυξιακές εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση νέων προσεγγίσεων χημικής σύνθεσης και ανάλυσης,

γ. την απασχόληση των αποφοίτων σε δομές της κεντρικής κυβέρνησης και της περιφερειακής/τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά: Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΦΕΤ, Νοσοκομεία.

Το ΠΜΣ μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη  «ΧΗΜΕΙΑ» «Master of Science (MSc) in “CHEMISTRY”»

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα:  http://www.msc.chem.upatras.gr/

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Χημείας 2023-2024.docx – Έγγραφα Google

Share This Story, Choose Your Platform!