Τίτλος: Π.Μ.Σ. Διοίκηση τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

Επιστημονικός κλάδος:
Τουρισμός

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πατρών

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

http://tourism.upatras.gr/

Περιγραφή

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 3092 τ. Β’, 14/07/2021 και ΦΕΚ 3245 τ. Β’, 24/06/2022)ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις:

α) Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών

β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι το κτίριο του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στο Κουκούλι.

Το παρόν ΜΠΣ παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου για διοικητικά στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων, ενώ προετοιμάζει και εκείνους τους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Ανάμεσα στις άλλες παροχές γνώσεων, περιλαμβάνονται η ανάλυση δεδομένων, η συμπεριφορά του καταναλωτή,  η διαχείριση φυσικών, ανθρωπογενών, οικονομικών και τεχνολογικών πόρων όπως και η διοίκηση τουρισμού πολιτισμικής κληρονομιάς.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

από τις 20/06/2023 έως τις 15/09/2023.

Το ΠΜΣ προβλέπει για τη λειτουργία του τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στα 2.100€. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις: η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής στα επόμενα εξάμηνα.

Το ΠΜΣ παρέχει υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών / φοιτητριών που θα εισαχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 108990 (ΦΕΚ 4899 / 16-09-2022).

Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://master.tourism.upatras.gr

και στη Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα, τηλέφωνο: 2610-962885, email: [email protected])

Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι στη διεύθυνση:

https://master.tourism.upatras.gr/wp-content/uploads/sites/96/2023/06/Tourism-Business-Destination-Management_DMG2023.pdf

Share This Story, Choose Your Platform!