Τίτλος: Π.Μ.Σ. Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική

Επιστημονικός κλάδος:
Ιατρική, Βιολογία

Πανεπιστήμια:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

www.med.uth.gr/msc.rbb-obg

Περιγραφή

Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική» (MSc in BiologyofReproductionBiomarkersinObstetricsandGynaecologyPerinatalMedicine)του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Αλέξανδρο Ι. Δαπόντε, Διευθυντή της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πιστοποιήθηκε πρόσφατα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας (ΕΘΑΑΕ).

Αντικείμενο – Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, που περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση και εργαστηριακή εμπειρία, όσο και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της Βιολογίας της Αναπαραγωγής, των Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία και της Περιγεννητικής Ιατρικής σε αποφοίτους Ιατρικών, Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, μετά την διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση τους, οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού αποφοίτων των ανωτέρω Σχολών και την προώθηση της συνεργασίας Καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων, μέσω της συνεπίβλεψης των μεταπτυχιακών φοιτητών του εν λόγω προγράμματος. Στοχεύει στη σφαιρική τους κατάρτιση σαν προϋπόθεση για την απόκτηση αποτελεσματικής ικανότητας παρακολούθησης και προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού αυτού τομέα της επιστήμης.

Η επιτυχής λειτουργία του αναμένεται να συγκρατήσει ικανούς επιστήμονες και πιθανούς μελλοντικούς ερευνητές στη χώρα μας. Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και τη διεύρυνση της παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο και με τη χορήγηση διεθνώς αναγνωρίσιμου και ανταγωνιστικού διπλώματος μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική», οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα.

Κατηγορίες υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής) και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εξήντα (60) ECTS. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να αξιολογηθεί σε 12 μαθήματα, να πραγματοποιήσει επιτυχώς πρακτική εργαστηριακή άσκηση και να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  www.med.uth.gr/msc.rbb-obg

Share This Story, Choose Your Platform!