Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89/17.5.2023 (θέμα 7ο) απόφαση της Συνέλευσής του, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» με τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους: του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, των Τμημάτων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, σε διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ),η συνάφεια των οποίων με το αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ κρίνεται κατά περίπτωση από αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και σε πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2023, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2023 και θα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στην Καρδίτσα, στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων υλοποιείται κάθε 15 ημέρες, Παρασκευή (απόγευμα), Σάββατο και Κυριακή, υποστηρίζεται δε και με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας εξαποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διευκολύνονται εργαζόμενοι φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την Καρδίτσα. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα συμπληρωματικής ενισχυτικής διδασκαλίας σε ορισμένα μαθήματα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο 1ο και στο 2ο εξάμηνο γίνεται παρακολούθηση των διδασκόμενων μαθημάτων, ενώ στο 3ο εξάμηνο εκπονείται  μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (επιλογής και υποχρεωτικά) μαθήματα, καθώς και υποβολή  και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ανέρχεται στους τριάντα (30).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 31 Αυγούστου 2023 πλήρως συμπληρωμένη σε μορφή Google Forms την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsB-BLiy6xaCPpAiYCn8SYkbiDrxGxS3AG-oRfxK1HTuguew/viewform  επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Το Π.Μ.Σ. – ΣΤΕΜΑ-ΠΡΟΞΥ αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.800 € ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σημειώνεται ότι δίνονται δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε κάθε εξάμηνο (1ο& 2ο) στους φοιτητές που συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα. Υποτροφίες δίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και από επιχειρήσεις του κλάδου.

Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Πληροφορίες παρέχονται από τους:

 

Share This Story, Choose Your Platform!