Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Δημόσιας Υγείας 

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία»

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ,της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)με τίτλο:

«Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» [Ηealth promotion in third age]

Γενικές Πληροφορίες

Οι πτυχιούχοι του Π.Μ.Σ. θα εκπαιδευθούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή δράσεων που θα βοηθούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας να παραμείνουν δραστήριοι και ενεργοί πολίτες, να ζήσουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην ενημέρωση για την προαγωγή και προστασία της υγείας τους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού ο/ηφοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:

-Στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα και δραστήρια.

-Στην προαγωγή υγείας και πρόληψης νόσων στη Τρίτη ηλικία.

-Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και διαρθρώνεται σε δύο(2) ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας, έκαστο εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS),καθώς και ένα εξάμηνο για τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Συνολικά απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για την λήψη του Μ.Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα δύνανται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Ειδικής αγωγής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών επιστημόνων με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα

(30) .

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.250€ ανά φοιτητή/τρια για όλο το πρόγραμμα και καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην έναρξη κάθε εξαμήνου.

Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση  υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  από τις 31/7/23 έως και τη Παρασκευή 29/9/2023, ώρα 24:00.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά την Τρίτη 3 /10/ 2023 και Τετάρτη 4/10/2023. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τον απαιτούμενο τίτλο γλωσσομάθειας θα αξιολογούνται  την ίδια ημέρα με την συνέντευξη με γραπτή εξέταση κατανόησης επιστημονικού κειμένου επιπέδου C1.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και λεπτομέρειες διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://pcheld.uniwa.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται επίσης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., καθημερινά από 9 π.μ. έως 13:00, στο 2132010261 ή μέσω email στη διεύθυνση: [email protected],υπόψη κας Ελένης Καραγιάννη.

Share This Story, Choose Your Platform!