Πρώτη προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουλίου 2023

Δεύτερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ
Τα μαθήματα υλοποιούνται με 100% ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ εκπαίδευση (90% σύγχρονη, έως 10% ασύγχρονη) σύμφωνα με το Ν.4957/2022 (άρθρα 67, 88).

Το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για πολλές ειδικότητες και περιλαμβάνεται σε προκηρύξεις σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ   2023 – 2024

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει και λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (για 14η χρονιά) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρκείας τριών (3) εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

(Environmental Engineering and Science)

Στο Πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθούν το μέγιστο σαράντα (40) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων AΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

(1) Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών,

(2) Τεχνολογία και Διαχείριση Αποβλήτων,

(3) Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται:

α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα,

β) η παρακολούθηση του εξ αποστάσεως Σεμιναρίου και

γ) η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ανατίθεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές έως την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων, τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή από ώρα 15:00 έως 21.00 και κάθε Σάββατο από ώρα 9:00 και μετά, με 100% εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η καταβολή τελών φοίτησης ποσού 750 € ανά εξάμηνο, για τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, τα οποία δεν επιστρέφονται, σε περίπτωση διακοπής παρακολούθησης του ΠΜΣ. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141, 21-7-2022), στο οποίο ορίζονται τα οικονομικά, κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια αριστείας (βαθμός βασικού πτυχίου ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5). Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα. Κάθε έγγραφο θα είναι ξεχωριστό αρχείο pdf:

  1. Αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο αρχείο word από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (αίτηση-2023-2024).
  2. Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου. Προσοχή: Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή την διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή.
  5. Πτυχίο τεκμηρίωσης καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) με προτίμηση την Αγγλική.
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: (1)Για την γνησιότητα των υποβληθέντων εγγράφων και (2)Ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος [email protected] ως επισυναπτόμενα αρχεία pdf. Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Υποβολή υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη».

Απαιτούνται, επίσης, δύο συστατικές επιστολές σε ηλεκτρονική μορφή, που πρέπει να σταλούν από τους συντάκτες απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται: Συστατική επιστολή για τον/την ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη». Το αντίστοιχο αρχείο word προς συμπλήρωση υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (συστατική-επιστολή-2023-2024).

Η πρώτη προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023. Μετά την προθεσμία αυτή, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές θα συμπληρωθούν στην επόμενη προθεσμία υποβολής, η οποία θα είναι η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, με προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2023.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του πτυχίου, η συνάφεια της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ, πιθανές δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, πιθανές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει κάποιο μάθημα ή να μην λειτουργήσει κάποια ειδίκευση του ΠΜΣ, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών σε ένα μάθημα είναι ίσος ή μικρότερος του δύο (2). Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα μαθήματα θα διδάσκονται.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τελεί υπό την αίρεση έκδοσης σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου φορέα.

Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και την λειτουργία του ΠΜΣ εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (pmemaster.env.duth.gr). Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή κ. Δημήτριο Κομίλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή στο 697-4453554 (ή εναλλακτικά από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, Αθανασία Αβεροπούλου 698-6651261).

Σημειώνεται ότι το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σε αντικείμενα που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα και τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://pmemaster.env.duth.gr/και στην σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/pmexanthi

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθ. Σ. Ντούγιας

Share This Story, Choose Your Platform!