Τίτλος: ΠΜΣ Κείμενα και Πολιτισμός

       

Επιστημονικός κλάδος:
Ελληνική Φιλολογία

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

  1. Γενικά

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κείμενα και Πολιτισμός», το οποίο διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου σπουδών, αποβλέπει στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους ειδικεύσεις της φιλολογικής επιστήμης, καθώς και στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η ενίσχυση των Κλασικών, των Βυζαντινών και των Νεοελληνικών Σπουδών, καθώς και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

    2. Δομή του Προγράμματος Σπουδών

 Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Προβλέπεται και διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των διδασκόντων ή των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης σε έξι (6) εξάμηνα.

     3. Υποψήφιοι

 Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ­του κύκλου σπουδών των Τμημάτων «Φιλολογίας», «Ιστορίας», «Φιλοσοφίας», «Ιστορίας και Αρχαιολογίας», «Ιστορίας και Εθνολογίας», «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών», «Θεολογίας», «Κοινωνικής Θεολογίας», «Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας», «Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας», «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής», «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών», «Θεατρικών Σπουδών» και «Θεάτρου» και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η αρμόδια Γραμματεία ελέγχει αν το ίδρυμα της αλλοδαπής που απονέμει τον τίτλο ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και αν ο τύπος του τίτλου αυτού ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) και συγκεκριμένα: δέκα (10) στην Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας, δέκα (10) στην Ειδίκευση Βυζαντινής Φιλολογίας-Παλαιογραφίας και δέκα (10) στην Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν και οι δέκα (10) θέσεις σε μία ειδίκευση, οι υπόλοιπες μπορούν να απορροφηθούν από τις άλλες ειδικεύσεις.

     4. Τέλη φοίτησης

 Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του Προγράμματος    καθορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€).

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις ισόποσες δόσεις των πεντακοσίων ευρώ (500€) στις αρχές κάθε εξαμήνου.

Παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι φοιτητές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 86 του Ν.4957/2022 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Ν.4957/2022, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.