Τίτλος: ΠΜΣ Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων

   

Επιστημονικός κλάδος:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) ή δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες (5 εξάμηνα)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων» (αγγλιστί “Master in Innovation, Technology and Business Μanagement”) είναι πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), επιπέδου επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4763/2020.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στον Τεχνολογικό, Τεχνικό-Κατασκευαστικό και Βιομηχανικό κλάδο. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τρεις ειδικεύσεις: α) Διοίκηση Λειτουργιών, Παραγωγής και Εφοδιαστική, β) Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Προϊόντων, και γ) Διαχείριση και Τεχνολογία Συστημάτων.

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία ακαδημαϊκά (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο χρόνος που αφορά την διπλωματική εργασία δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) μήνες. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές μέσα σε πέντε (οι πλήρους φοίτησης) ή εννέα (οι μερικής φοίτησης) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα (συνολικά 10), τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ και Β’) (στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα για τους μερικής φοίτησης). Από αυτά επτά (7) είναι κορμού και τρία (3) ειδίκευσης. Τόσο τα μαθήματα κορμού όσο και της ειδίκευσης επιλέγονται από τους φοιτητές/τριες μέσα από ευρύτερες ομάδες μαθημάτων (η πλήρης λίστα μαθημάτων βρίσκεται στον σύνδεσμο https://msc.pme.duth.gr/). Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι τρίωρη (3). Κατά το τρίτο (Γ’), ή το πέμπτο (Ε’) εξάμηνο των σπουδών (πλήρους ή μερικής φοίτησης αντίστοιχα) απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30. Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ η γλώσσα συγγραφής της διατριβής μπορεί να είναι και η Αγγλική. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος.

Share This Story, Choose Your Platform!