Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» και δύο κατευθύνσεις,  Αρχιτεκτονική  και  Δομοστατική  , το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Η κανονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων σε δύο (2) εξάμηνα, η παρακολούθηση δύο σεμιναρίων και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο (3ο) εξάμηνο. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. κ.ά.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε., Τμήματα Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που – κατά περίπτωση – δύνανται να κριθούν ως συναφή.

Από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και τις 20 Ιουλίου 2024, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info.adoap@uniwa.gr:

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η επίδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, η ερευνητική και η εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική εμπειρία, η καλή γνώση ξένης γλώσσας (με έμφαση στις πλέον ομιλούμενες στην Ε.Ε. – Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά), η πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψήφιους) και οι τυχόν συστάσεις καθώς και η συνέντευξη των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε εύθετο χρόνο και αφού ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα έγκαιρα.

Το πρόγραμμα δύναται να διεξάγεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τους όρους της νομοθεσίας.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 6932-714215, 6984-991363 ή στο info.adoap@uniwa.gr , καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ.  www.adoap.gr.

Share This Story, Choose Your Platform!