Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία»(http://msc-forest.fwsd.uth.gr), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (http://fwsd.uth.gr), της Σχολής Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 15417/20/ΓΠ απόφαση του Πρύτανη του Π.Θ. για την ίδρυσή του (ΦΕΚ 3685/3-9-2020, τ. Β’) και την αριθμ. 107/29-05-2024 (Θέμα 6ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους σε αυτό κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι Τμημάτων Δασολογίας, πρώην Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., Γεωτεχνικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα (στα δύο πρώτα εξάμηνα) και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (στο 3ο εξάμηνο). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ είναι 90 (ενενήντα).

Ο αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. κατά το Α.Ε. 2024-2025 ανέρχεται στους τριάντα (30).

Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. θα γίνουν το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2024 και θα πραγματοποιούνται, δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία),κάθε 15 ημέρες, κατά τις ημέρες Παρασκευή (απόγευμα), Σάββατο και Κυριακή, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα.

Από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και 31 Αυγούστου 2024, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από:

  • Τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κ. Αθανάσιο Κυριάκη, Τηλ.: 2441064730, E-mail: [email protected]
  • Τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., Καθηγητή Μιχαήλ Βραχνάκη, Τηλ.: 6946281442, E-mail: [email protected]
  • Την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., http://msc-forest.fwsd.uth.gr

Share This Story, Choose Your Platform!