Τίτλος: Π.Μ.Σ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιστημονικός κλάδος:
Υδραυλική Μηχανική & Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

 

Περιγραφή

Στόχος του προγράμματος είναι: (α) Η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα και εξειδίκευση για την παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονους τομείς της Υδραυλικής Μηχανικής και του Περιβάλλοντος, (β) Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται διεθνώς στο πεδίο αυτό της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, (γ) Η δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών που θα έχουν την υποδομή και τα απαραίτητα εφόδια για την παραγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και για την προσφορά εξειδικευμένου έργου. (δ) Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας σε τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού σε σχέση με την υδραυλική μηχανική και το περιβάλλον, με την παραγωγή εξειδικευμένων αποφοίτων με τεχνικές και δεξιότητες σχετικές με τον σχεδιασμό και υλοποίηση υδραυλικών, υδροενεργειακών, λιμενικών και παράκτιων έργων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων.

Υπάρχουν τρεις (3) Ειδικεύσεις Σπουδών.

  • Η Ειδίκευση «Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον» έχει σκοπό την εξειδίκευση των φοιτητών στον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση και επισκευή Υδραυλικών Έργων με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
  • Η Ειδίκευση «Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών» έχει σκοπό την εξειδίκευση των φοιτητών στον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση και επισκευή Υδραυλικών Έργων, που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την υδρολογία των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εγγειοβελτιωτικά, υδροδυναμικά, αντιπλημμυρικά έργα, ήπιες μορφές ενέργειας, διαχείριση φυσικών καταστροφών.
  • Η Ειδίκευση «Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον» έχει σκοπό την εξειδίκευση των φοιτητών στον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση και επισκευή λιμενικών έργων, παράκτιων έργων προστασίας και διαχείρισης της παράκτιας Ζώνης, τη στατική και δυναμική ανάλυση θαλασσίων κατασκευών, τη διαχείριση και διαμόρφωση χερσαίου χώρου λιμένων και μαρινών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των  Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς  γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς  φοίτησης σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ανέρχεται σε 75. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) συνολικά εξαμηνιαία μαθήματα, που το καθένα  αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS, καθώς και εκπόνηση και επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ECTS. Η διδασκαλία γίνεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως απογευματινές ώρες. Τα συνολικά δίδακτρα για το ΠΜΣ ανέρχονται στα 1.200,00 €.

Επικοινωνία

Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης

Email: [email protected]

Διευθυντής του ΠΜΣ

κ. Όλγα Χάβρα

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 2541079026

Υπεύθυνη Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΜ ΔΠΘ

κ. Τάνια Λαμπρίδου

Γραμματεία του ΠΜΣ

Email : [email protected] 

Share This Story, Choose Your Platform!