Τίτλος: Π.Μ.Σ. Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Επιστημονικός κλάδος:
Επικοινωνία
Digital Marketing

Πανεπιστήμιο:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

www.dmc.ionio.gr/el/master

Περιγραφή

Στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (“New Media Communication and Digital Marketing”).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των Ψηφιακών Μέσων για την Επικοινωνία και το Μάρκετινγκ. Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με επαγγελματικό και ερευνητικό προσανατολισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στα νέα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακού μάρκετινγκ, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ».

Για τη λήψη του Διπλώματος οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δέκα (10) Μαθήματα (πέντε στο 1ο εξάμηνο σπουδών και πέντε στο 2ο εξάμηνο σπουδών) και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου σπουδών.

 Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα προσφέρονται δύο εντατικοί κύκλοι μαθημάτων ανά εξάμηνο οι οποίοι πραγματοποιούνται δια ζώσης με δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης από απόσταση . Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.

Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται εντός εντατικών κύκλων μαθημάτων, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τις δύο (2) εβδομάδες ανά εξάμηνο.

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται συνολικά στα 2.500,00 € για το σύνολο των απαιτούμενων εξαμήνων σπουδών. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής.

Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης χορηγούνται υποτροφίες σε φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις στο ΠΜΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ενώ τα κριτήρια για τις υποτροφίες επιδόσεων ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.